ACTUELE Nederlandse WET- en REGELGEVING
spoorwegwet, wet personenvervoer, concessiewet, ongevallenraad

Onderstaande koppelingen verwijzen naar de geldende wetstekst op www.wetten.nl. U vindt daarbij rechts bovenin de zogenaamde wetstechnische informatie. Hier vindt u verwante documenten, maar ook onderaan die pagina de ontstaansgeschiedenis, met alle wijzigingen van de oorspronkelijke regeling en de in-werking-tredingsbesluiten.

spoorwegwet

Spoorwegwet NL

Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen

Besluit hoofdrailnet

intrekken beleidsregel vervanging fyra

Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen

Regeling toezicht uitvoeringsverordening vergoeding minimum toegangspakket (door ACM) 

Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet

Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen

Regeling tarieven spoorwegwet

Beleidsregel bestuurlijke boetes SPW 2016

lokaal spoor

Wet lokaal spoor (WLS)

Besluit lokaal spoor

Regeling lokaal spoor

Regeling tarieven Wet lokaal spoor

Besluit aanwijzing lokale spoorwegen

Besluit aanwijzing toezichthouder WLS

bijzondere spoorwegen

Besluit bijzondere spoorwegen

Regeling omgevingsregime bijzondere spoorwegen

ondernemingen en veiligheid

Besluit bedrijfsvergunning en 
veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen

Regeling aanvraag veiligheidscertificaat en eisen veiligheidsbeheersysteem hoofdspoorwegen

Beleidsregel int.personenvervoer NMa

Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor, als bedoeld in art 19a lid 2 van WP2000

Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend vervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet

 

 

infrastructuur

Besluit hoofdspoorweg infrastructuur

Regeling hoofdspoorweg infrastructuur

Regeling omgevingsregime hoofdspoowegen

Besluit mandaat en machtiging ProRail 
inzake uitvoering tracébesluiten

Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail 
inzake bevoegdheden spoorwegwet

Netverklaring (link naar website ProRail)

Beleidsregel Minister V&W omtrent uitleg van 
artikel 17, derde lid, Spoorwegwet

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ProRail

 

verkeer

Besluit spoorverkeer

Regeling spoorverkeer

Beleidsregel trillinghinder spoor


personeel

Besluit spoorwegpersoneel 2011

Regeling spoorwegpersoneel 2011

Mededeling over de omzetting van wijziging bijlagen van de  machinistenrichtlijn 2014/82, in nationale wetgeving

Beleidsregel taalbeheersing machinisten spoorwegwet

Mededeling inzake de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/882 (taaleisen grensverkeer)

Beleidsregel personeel spoorwegwet

Mandaatbesluit aan VVRV (tbv examens)

overeenkomsten met Duitsland
machinisten grensbaanvakken

machinisten in lange afstandsverkeer

toegankelijkheid

Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer

Regeling toegankelijkheid openbaar vervoer

voertuigen

Regeling indienststelling spoorvoertuigen

aanwezigheidsplicht ATB

wederzijdse werkplaatserkenning NL/DE

Besluit typekeuring luchtverontreiniging mobiele machines

Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet

 

capaciteit en gebruik

Besluit capaciteitsverdeling

Besluit één Europese spoorwegruimte
(incl wijziging besluit bedrijfsvergunning +
incl wijziging besluit capaciteitsverdeling)

tarief regeling gebruiksvergoeding 2005

Vervoersnoodwet
Aanwijzingsbesluit noodwetgeving I&M

wet Personenvervoer

Wet personenvervoer 2000

Besluit personenvervoer 2000

Besluit Hoofdrailnet

Besluit aanwijzing vervoersdienst bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie [...] intrekken concessies regionaal openbaar vervoer per trein

Regeling informatie aanbestedingen 
concessies openbaar vervoer

concessiewet

concessiewet personenvervoer per trein

beheersconcessie 2015-2025
beheerplan 2015
beheerplan 2016
beheerplan 2017

vervoerconcessie NS 2015-2025
NS-R vervoerplan 2015
NS-R vervoerplan 2016
NS-R vervoerplan 2017

wet Kabelbaaninstallaties

wet kabelbaaninstallaties
besluit aanwijzing ambtenaren van toezicht

ministeriële Regeling tarief kabelbaaninstallaties

vereiste documenten voor aanvraag vergunning

ministeriële Regeling aanwijzing normen

ongevallenraad

rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid
Memorie van Toelichting bij rijkswet
rijksbesluit onderzoeksraad (benoeming leden Raad etc)
besluit onderzoeksraad

regeling onderzoeksraad voor veiligheid

informatiestatuut onderzoeksraad
bestuursreglement onderzoeksraad

Aanwijzing afstemmingsprotocol OVV - OM

afstemprotocollen met:
Openbaar Ministerie
Rijksinspecties
Defensie

mandaten

mandaatsbesluit I&M

Organisatie en mandaatsbesluit I&M

instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport
mandaatsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport

aanvraagformulieren ILT

vervoer gevaarlijke stoffen

wet vervoer gevaarlijke stoffen
besluit vervoer gevaarlijke stoffen
regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Wet basisnet
Regeling basisnet
inwerkingtredingsbesluit wijzigingswet VGS 
ivm basisnet en routering

beleidsregel beoordeling externe veiligheid tracébesluiten

Besluit externe veiligheid transportroutes

mededelingen

15.12.2014 implementatie CSI in nationale wetgeving

gewijzigd 21.04.2017