onderwerp nummer
+datum
publicatie aanpassing geÔntegreerde tekst opmerkingen
Wijziging bijlagen 1 en 2 vanj de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2024/1182
14.12.2023
L-deel OJ
19.04.2024
NL

EN

In werking treding van het protocol van Luxemburg, betreffende de zekerheden van het gebruik van materieel Unidroit + OTIF
28.02.2024
EN
(Nieuws bericht)
tekst van het protocol
NL

EN

De teksten van het protocol zijn al in 2007 vastgesteld en gepubliceerd in L331 van16.12.2009 onder nummer 2009/940
Geharmoniseerde normen voor kabelbaaninstallaties behorend bij Verordening 2016/424 2024/354
19.01.2024
L-deel OJ
23.01.2024
NL

EN

ingetrokken worden
2019/1923 van 18.11.2019
2018/C114/04
vervangt 2019/1923
Besluit tot wijziging van 2022/2191 betreffende normen voor apparatuur voor cellulaire netwerken voor internationale mobiele telecommunicatie 2023/2669
27.11.2023
L-deel OJ
01.12.2023
NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
Standpunt van de EU bij de OTIF over CSM-risico-analyse en TSI-TAF 2023/2116
22.05.2023
L-deel OJ
06.10.2023
NL

EN

Gepubliceerd nadat ook het OTIF verslag is gepubliceerd in het 3e bulletin [VERSLAG pg 10+11]
Besluit tot wijziging van 2022/2191 betreffende normen voor apparatuur voor cellulaire netwerken voor internationale mobiele telecommunicatie 2023/2392
03.10.2023
L-deel OJ
04.10.2023
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (waaronder die van spoorwegmedewerkers) C143/08
26.04.2023
NL

EN

Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in Publicatieblad C 109 van 24.03.2023, blz. 1
Interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (waaronder die van spoorwegmedewerkers) 2023/C109-01 C109/01
24.03.2023
NL

EN

zie de blz 16, 56 en 65 Vervangen en gerectificeerd op 26.04.2023 in C143/08
Jaarlijks werkprogramma voor normalisatie instellingen 2023, op basis van art 8 van Verordening 1025/2012 2023/C93-02 C93/2
13.03.2023
NL

EN

zie regels 69 en 84 respectievelijk voor spoorwegen en voor  interoperabiliteit
Besluit tot wijziging van de uitvoeringsbepalingen van Verordening 2018/1725 betreffende de bescherming van  persoonsgegevens door de instellingen van de Unie 2023/C44/01|
16.01.2023
C44/01
06.02.2023
NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
Verordening tot intrekking van 1180/70 en 851/2006 inzake de boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren 2023/144
18.01.2023
L21/1
23.01.2023
NL

EN

Besluit tot wijziging van bijlage 1 bij de overeenkomst  tussen de EU en Zwitserland voor het personenverkeer en goedereneverkeer per spoor en over de weg 2023/143
21.12.2022
L19/144
20.01.2022
NL

EN

ERA heeft op 17.05.2022 een toelichtend document geschreven vervangt besluit 2022/308 van 17.12.2021
Rectificatie van Verordening 2022/2387 m.b.t. niet voor de weg bestemde mobiele machines L321/74
15.12.2022
NL

EN

rectificatie is wel verwerkt in geconsolideerde versie van 2017/655 nog geen geconsolideerde versie
Richtlijn tot wijziging van de bijlage bij richtlijn 2008/68, vervoer gevaarlijke stoffen. 
Omzetting RID2023 in Europees recht
2022/2407
20.09.2022
L317/64
09.12.2022
NL

EN

Per 01.01.2023 geldt voor de landen die het COTIF hebben geratificeerd (o.a. alle EU-landen) een nieuwe versie van het RID Reglement de transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses Zie het RID 2023, gepubliceerd op 07.11.2022 NL

EN

geconsolideerde versie
Aanpassing van de bepalingen inzake de de uitstoot van verontreinigende gassen door iverbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, 2022/2387
30.08.2022
L316
08.12.2022
NL

EN

Deze verordening is een wijziging van uitvoeringsverordening 2017/655 inzake emissiegrenswaarden voor mobiele machines Al op 15.12.2022 gerectificeerd NL

EN

geconsolideerde versie
Rectificatie van Uitvoeringsverordening 2019/1020 over markttoezicht en conformiteit van producten L297/86
17.11.2022
NL Met deze rectificatie wordt Verordening 2019/1020 van 25.06.2019 (L169) aangepast. (alleen NL-versie). Deze Verordening wijzigde o,a, Verordening 765/2008 NL geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit met geharmoniseerde normen voor radio apparatuur, gebaseerd op 2014/53 van 16.04.2014 2022/2191
08.11.2022
L289/7
10.11.2022
NL

EN

De normen EN302608 v1.1.1 (Elektromagnetische compatibiliteit Eurobaken) en EN302609 v2.2.1 (Toegang tot Eurospectrum) zijn vantoepassing op radio apparatuur gebruikt in de beveiligingssystemen van spoorwegen.

Gewijzigd op 03.10.2023 in 2023/2392
en op 27.11.2023 door 2023/2669
NL

EN

t/m 2023/2392

nog geen geconsolideerde versie
RID 2023
Appendix C Ė Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail
OTIF-website
07.11.2022
EN van toepassing vanaf 01.01.2023 wijzigingen t.o.v. RID 2021 zijn gemarkeerd
Uitvoeringsbesluit tot vaststelling van nieuw formulier voor het verstrekken van de gegevens als bedoeld in Richtlijn 2012/18/EU  (Richtlijn: zware ongevallen met gevaarlijke stoffen) 2022/1979
31.08.2022
L272/14
20.10.2022
NL

EN

2014/895/EU wordt ingetrokken per 31.12.2025
Verordening voor aanpassing Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2022/1095
29.06.2022
L176/33
01.07.2022
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Blue Guide (blauwe gids) voor produkt certificering 2022/C247/01
29.06.2022
C247/1
29.06.2022
NL

EN

vervangt versies uit 2014 en 2016
Verlenging termijn gedelegeerde handelingen voor VO 16-1628 met 5 jaar, VO emissieeisen niet-voor-de-weg bestemde machines 2022/992
08.06.2022
L169/43
27.06.2022
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Toelichting op de voertuigtoelating gerelateerd aan de overeenkomst met Zwitserland ERA-website
17.05.2022
EN Hoort bij de aangepaste overeenkomst tussen de EU en Zwitserland (aangepast op 17.12.2021)
Besluit tot wijziging van bijlage 1 bij de overeenkomst  tussen de EU en Zwitserland voor het personenverkeer en goedereneverkeer per spoor en over de weg 2022/308
17.12.2021
L46/125
25.02.2022
NL

EN

ERA heeft op 17.05.2022 een toelichtend document geschreven vervangt besluit 2021/1171 van 30.06.2021
ERA-OTIF equivalentie tabel
versie van 05.10.2021
ERA-website
21.12.2021
EN
Wijziging richtlijn 2014/25 mbt overheidsopdrachten 2021/1953
10.11.2021
L398/25
11.11.2021
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging van de bijlagen I, II en III van de richtlijn 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2021/1436
31.08.2021
L312
03.09.2021
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Richtlijn waarmee methode voor de geluidsbepaling van o.a. spoorweglawaai wordt vastgesteld, wijziging bijlage II van richtlijn 2002/49 2021/1226
21.12.2020
L269/65
28.07.2021
NL

EN

wijzigt bijlage II van RL 2002/49 NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging bijlage 1 bij de Overeenkomst tussen de EU en de Zwitserland inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg  2021/1171
30.06.2021
L255/7
16.07.2021
NL

EN

vervangen door 2022/308 van 17.12.2021
L46 van 25.02.2022
vervangt de bijlage van 2021/35 van 11.12.2020
Oprichting van een tijdelijk kenniscentrum Cybersecurity voor de periode 2021-2029 2021/887
20.05.2021
L202/1
08.06.2021
NL

EN

Aanpassing van bijlage 1 van de overeenkomst met Zwitserland op spoorgebied 2021/35
11.12.2020
L15/34
18.01.2021
NL

EN

vervangt besluit 2020/40 van 13.12.2019
Europees jaar van de Rail 2021 2020/2228
23.12.2020
L437/108
28.12.2020
NL

EN

Wijziging van bijlage III van het Reglement van orde van de Raad  2009/937 (bevolking van de Unie ivm gekwalificeerde meerderheid) 2020/2034
10.12.2020
L419/24
11.12.2020
NL

EN

Dit is de 14e wijziging van het Reglement NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2020/1833
02.10.2012
L408/1
04.12.2020
NL

EN

Dit is de 20e wijziging van de richtlijn NL

EN

geconsolideerde versie
RID 2021
Appendix C Ė Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail
OTIF website
01.11.2020
EN van toepassing vanaf 01.01.2021 wijzigingen t.o.v. RID 2019 zijn gemarkeerd
Vervoer gevaarlijke stoffen, wijziging van bijlage I en II van de richtlijn 2008/68 2020/1241
28.08.2020
L284/9
01.09.2020
NL

EN

NB: betreft Regeling vervoer huishoudelijk afval 2015
geen spoor regelgeving, maar voor de volledigheid van wijziging van de richtlijn bijlagen
NL

EN

geconsolideerde versie
Elektronische informatie Goederenvervoer 2020/1056
15.07.2020
L249/33
31.07.2020
NL

EN

Gerelateerd aan vervoer gevaarlijke stoffen, RID
Toepassing art 34 van 2014/25 in Zweden: plaatsen opdrachten voor o.a. passagiersvervoer 2020/1193
02.07.2020
L262/18
12.08.2020
NL

EN

Wijziging verordening voor emissiegrenswaarden verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, als gevolg van COVID-19 2020/1040
15.07.2020
L231/1
17.07.2020
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging overeenkomst van de Unie met Zwitserland, extra artikel ivm wijziging IOD 2016/797 en RSD 2016/798 vanwege COVID-19 2020/896
1/2020
19.06.2020
L206/65
30.06.2020
NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
rectificatie van richtlijn 2020/367
berekening omgevingslawaai
rectificatie L191/5
16.06.2020
NL wijziging van de formule op blz 135,
verplaatsing van ]
NL geconsolideerde versie
standpunt van de EU-lidstaten in OTIF tav wijziging RID in te nemen in de 56e vergadering van het comitť van deskundigen 2020/649
07.05.2020
L153/1
15.05.2020

CI167/1
15.05.2020

NL
tabel

EN
tabel

Wijziging bijlage III van richtlijn 2002/49 inzake omgevingslawaai, waaronder spoorweglawaai. 2020/367
04.03.2020
L67/132
05.03.2020
NL

EN

Aan richtlijn 2002/49 is een methodiek toegevoegd voor de berekening van omgevingslawaai   NL

EN

geconsolideerde versie
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2020/40
13.12.2019
L13/43
17.01.2020
NL

EN

      vervangen door 2021/35 van 11.12.2020
Guide Gevaarlijke stoffen
Framework Guide (overview)
ERA-website EN
Guide Gevaarlijke stoffen
Risk estimation
ERA-website EN
Guide Gevaarlijke stoffen
Decision making
  ERA-website
18.10.2019
EN        
Guide Gevaarlijke stoffen
Framwork Glossary
ERA-website EN
Geharmoniseerde normen behorend bij 2016/424 kabelbaaninstallaties 2019/1923
18.11.2019
L298/08
19.11.2019
NL

EN

vervangen door 2024/354
Rectificatie van Verordening 2016/1628 inzake  emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines L231/79
06.09.2019
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening voor de wijziging van groot aantal richtlijnen en verordeningen inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 2019/1243
20.06.2019
L198/241
25.07.2019
NL

EN

wijzigt o.a.de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68
Zie pagina 300 voor deze wijziging
RL 2008/68, geconsolideerde versie
(18e wijziging van de RL)
NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening die de verordening 2008/765 voor productcertificering aanpast 2019/1020
20.06.2019
L169
25.06.2019
NL

EN

geconsolideerde versie van 2008/765, welke op 17.11.2022 is gerectificeerd NL

EN

vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2019/1142
07.06.2019
L180/22
04.07.2019
NL       vervangen door 2020/40 van 13.12.2019
Uitvoeringsbesluit inzake toegestane afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen 2019/1094
17.06.2019
L173/52
27.06.2019
NL

EN

ontheffing vervoer KCA Klein Chemisch Afval
zie blz 78
  NL

EN

geconsolideerde versie
Richtlijn voor de toegankelijkheid van produkten en diensten
Geen spoor regelgeving
2019/882
17.04.2019
L151/70
07.06.2019
NL

EN

gebruikt voor Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032
Stcrt 2023/9360 van 11.04.2023
Uitvoeringsbesluit inzake toepassing van een  geharmoniseerde norm voor overheidswebsites op basis van Richtlijn 2016/2102 2018/2048
20.12.2018
L327/84
21.12.2018
NL

EN

Toepassing van CEN- norm 
EN 301 549 V 2.1.2 van 2018-08 
is verplicht van toepassing
wijzigen van de  bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen 2018/1846
23.11.2018
L299/58
26.11.2018
NL

EN

o.a. het nieuwe RID-2019 wordt van toepassing verklaard in deze richtlijn   NL

EN

geconsolideerde versie
RID 2019 Bijlage C bij het OTIF verdrag = RID is gewijzigd.     EN De verschillen met de vorige versie RID-2017 zijn aangegeven in de tekst Geldig vanaf 01.01.2019 t/m 01.01.2021   vervangen door RID 2021
Verordening voor de verwerking van persoonsgegevens door EU instellingen 2018/1725
23.10.2018
L295/39
21.11.2018
NL

EN

zie ook de AVG verordening 2016/679 en vervallen van Verordening 45/2001 en Besluit 1247/2002 Verordening aangepast door 2023/C44/01 van 16.01.2023 nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit voor toezicht en rapportage overheids websites 2018/1524
11.10.2018
L256
12.10.2018
NL

EN

Uitvoeringsbesluit behorend bij Richtlijn 2016/2102 van 26.10,2016
Oprichting security platform treinreizigers C232/03
29.06..2018
C232/10
03.07.2018
NL

EN

       
Zetelverdeling per land van het Europees Parlement, zittingsperiode 2019-2024 2018/937
28.06.2018
LI165/1
02.07.2018
NL

EN

afhankelijk van de Brexit, wijzigt de zetelverdeling voor de periode 2019-2024      
Toegestane afwijkingen per Lidstaat van vervoer gevaarlijke stoffen RL 2008/68 2018/936
29.06.2018
L165/42
02.07.2018
NL

EN

15e wijziging van de richtlijn   NL

EN

geconsolideerde versie
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening 765/2008, Besluit nr. 768/2008 en Verordening 1221/2009 (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen 2018/C 209/02 C209/12
15.06.2018
NL

EN

      vervangt mededeling 2018/C 092/04 van 09.03.2018
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2018/944
12.06.2018
L166/20
03.07.2018
NL       vervangen door 2019/1142 van 07.06.2019
Verordening spoorwegstatistiek 2018/643
18.04.2018
L112/1
02.05.2018
NL

EN

      vervangt verordening 91/2003
Bekendmaking van normen geldig voor conformiteitsverklaringen inzake kabelbaaninstallaties volgens VO 2016/424 vanaf 21 april 2018 2018/C114/04 C114/07
28.03.2018
NL

EN

      vervangen door 2024/354
Bekendmaking van normen geldig voor conformiteitsverklaringen inzake kabelbaaninstallaties volgens RL 2000/09 tot 21 april 2018,  2018/C 114/03 C114/03
28.03.2018
NL

EN

      vervangt overzicht van 15.12.2017
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008, Besluit nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1221/2009  2018/C 092/04 C92/101
09.03.2018
NL

EN

vervangen door C209-02 van 15.06.2018     vervangt publicatie van 12.08.2016 in C293/68
Wijziging richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2018/217
31.01.2018
L42/52
15.02.2018
NL

EN

14e wijziging van de richtlijn   NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie van richtlijn 2015/996, berekeningsmethodiek lawaai   L005/35
10.01.2018
NL

EN

Deze richtlijn is een uitwerking van richtlijn 2002/49 en bevat de meetmethoden hoe o.a.spoorweglawaai te meten geconsolideerde versie van 2002/49 NL

EN

geconsolideerde versie
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen kabelbaaninstallaties 2000/09 2017C435/01 C435/01
15.12.2017
NL

EN

      vervangt overzicht van 11.12.2015 C412/44
rectificatie van Verordening 2016/1628, emissie eisen diesel motoren   L223
30.08.2017
NL geen spoorse wijziging, 
schip --> vaartuig
alleen NL-versie NL geconsolideerde versie
Guide voor het gebruik van ontsporingsdetectoren voor treinen met gevaarlijke stoffen   ERA-website
02.08.2017
 

EN

Final report with track changes of the incomming remarks      
Toegestane afwijkingen per Lidstaat van vervoer gevaarlijke stoffen RL 2008/68 2017/695
07.04.2017
L101/37
13.04.2017
NL

EN

       
Rectificatie van Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken   L59/42
2e deel bladzijde

07.03.2017

NL

EN bestaat niet

      nog geen geconsolideerde versie
administratieve  voorschriften van VO 2016/1628 mbt emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/656
19.12.2016
L102/364
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

aangepast door VO 2018/988

  NL

EN

geconsolideerde versie
aanvulling van VO 2016/1628 inzake de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/655
19.12.2016
L102/334
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

aangepast door VO 2018/987
aangepast door VO 2022/2387

  NL

EN

 
geconsolideerde versie
aanvulling van VO 2016/1628 inzake voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/654
19.12.2016
L102/01
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

aangepast met 2019/236 en 2018/989

NB: 334 blz!

  NL

EN

 
geconsolideerde versie
wijziging richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/2309
16.12.2016
L345/48
20.12.2016
NL

EN

kleine wijzigingen in bijlagen I, II en III   NL

EN

geconsolideerde versie
Richtlijn voor eisen aan toegankelijkheid van overheidswebsites 2016/2102
26.10.2016
L327/1
02.12.2016
NL

EN

Bij deze richtlijn hoort een uitvoeringsbesluit 2018/1524 van 11.10.2018 voor toezicht en rapportage De richtlijn is in NL omgezet in Tijdelijk Besluit digitale toegang

Te vinden op wetten.nl

wijziging Statistiek Verordening spoorvervoer 91/2003 2016/2032
26.10.2016
L317/105
23.11.2016
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie Kabelbaan Verordening   L266/8
30.09.2016
NL

EN

In Bijlage II par 4.1.2 zijn oorzaak en gevolg duidelijker aan elkaar gekoppeld   NL

EN

geconsolideerde versie
Raadsstandpunt spoorwegstatistiek
aanpassing van Verordening 91/2003
15/2016
18.07.2016
C358/1
29.09.2016
NL

EN

NB op 10 oktober 2016 bespreekt EP-TRAN      
Motivering Raadsstandpunt spoorwegstatistiek   C358/8
29.09.2016
NL

EN

       
Emissie grenswaarden voor interne verbrandingsmotoren van niet weggebonden voertuigen (o.a. dieseltreinen en locomotieven) 2016/1628
14.09.2016
L252/53
16.09.2016
NL

EN

VO is een vervanging van Richtlijn 97/68. Daar waren echter treinen uitgesloten van toepassing (bijlage 1, par 1C). Nu niet meer.
Tevens wijziging IMI-Verordening 1024/2012 met verplichting voor de Lidstaten om gegevens uit te wisselen

gerectificeerd alleen NL-versie 30.08.2018 L223

gerectificeerd (alle talen) 08.09.2019 in L231/79
(nog niet in geconsolideerde versie)

aangepast door Verordening 2020/1040 van 15.07.2020 ivm COVID-19

Verlenging termijn gedelegeerde handelingen met 5 jaar, zie Verordening 2022/922

NL

EN

 

geconsolideerde versie
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/200 , Besluit nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1221/2009 2016/C293/06 C293/68
12.08.2016
NL

EN

      vervangt eerdere publicaties

vervangen door publicatie van 09.03.2018 in C92/101

Blue Guide foor product certificering 2016/C 272/01 C272
26.07.2016
NL

EN

van toepassing op alle producten met een CE markering (New Legislative Framework)
eerder gepubliceerd op website van DG-Enterprise als C(2016)1958 van 05.04.2016 EN-versie   vervangt eerdere versie uit 2014.
Op 29.06.2022 vervangen
herziening overzicht VZ-schappen van de Raad 2016/1316
26.07.2016
L208/42
02.08.2016
NL

EN

herzien overzicht door mogelijk vertrek UK uit de Unie (was voorzien om in 2e helft 2017 voorzitter te zijn)     vervangt bijlage uit 2009/908
Richtlijn tbv maatregelen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen 2016/1148
06.07.2016
L194/1
19.07.2016
NL

EN

       
wijziging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en  Zwitserland 2016/1119
10.06.2016
[2/2016]
L194/1
19.07.2016
NL

EN

      vervangen door 2018/944 van 12.06.2018
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de Verordeningen voor productcertificering 765/2008 en 768/2008   C209/09
10.06.2016
NL

EN

      vervangt eerdere publicaties
Besluit tot het instellen van expertgroups voor de Europese Commissie. BESLUIT COM(2016)3301
30.05.2016
  EN

Annex 1-8

       
Besluit tot het instellen van expertgroups voor de Europese Commissie. FRAMEWORK COM(2016)3300
30.05.2016
  EN        
standpunt van de Unie, in te nemen bij bespreking wijziging aanhangsel C van COTIF = RID 2016/833
17.05.2016
L140/12
27.05.2016
NL

EN

       
Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG: algemene verordening gegevensbescherming) 2016/679
27.04.2016
L119/1
04.05.2016
NL

EN

Bedrijven moeten per 25.05.2018 aan de voorwaarden van deze Verordening voldoen vwb privicy data Zie ook verordening 2018/1725 voor de verwerking van persoonsgegevens door EU instellingen   vervanging van 96/46
Uitvoeringsbesluit voor afwijkingen van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/629
20.04.2016
L106/26
22.04.2016
NL

EN

bijlage I deel I.3 en bijlage II deel II.3 van RL 2008/68 worden aangepast aan de bijlagen bij dit besluit   NL

EN

geconsolideerde versie
Kabelbaanverordening 2016/424
09.03.2016
L81/1
31.03.2016
NL

EN

vervangt richtlijn 2000/09 van 20.03.2000 rectificatie van 30.09.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen behorend bij harmonisatie besluit 768/2008 2016/C054/02 C054/09
12.02.2016
NL

EN

       
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2016/122
rectificatie
L33/38
10.02.2016
NL       vervangen door 2016/1119 van 09.07.2016
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C412/44 C412/44
11.12.2015
NL

EN

      vervangt overzicht van 14.08.2015
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de modulebesluit 2008/768 2015/C412/01 C412/01
11.12.2015
NL

EN

       
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2016/122
16.12.2015
L23/82
29.01.2016
NL       gerectificeerd in L33/38 van 10.02.2016
rectificatie NL-versie richtlijn overheidsopdrachten 2014/25   L324/45
10.12.2015
NL     NL

EN

geconsolideerde versie
Gedelegeerde handeling Verordening overheidsopdrachten 2015/2171
24.11.2015
L307/7
25.11.2015
NL

EN

wijzigt de bedragen in art 15 van 2014/15 per 01.01.2016   NL

EN

geconsolideerde versie
Unie standpunt ten aanzien van wijzigingen van het COTIF Verdrag en de aanhangsels 2015/1734
18.09.2015
L252/43
29.09.2015
NL

EN

       
Richtlijn informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten 2015/1535
09.09.2015
L241/1
17.09.2015
NL

EN

      vervangt 98/34
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C267/1 C267/1
14.08.2015
NL

EN

      vervangt overzicht van 17.09.2013
Gemeenschappelijke berekeningsmethodiek voor geluid in kader RL 2002/49 2015/996
19.05.2015
L168
01.07.2015
NL

EN

       
Uitvoeringsbesluit Commissie voor vaststellen afwijkingen tbv vervoer gevaarlijke stoffen 2015/974
17.06.2015
L157/53
23.06.2015
NL

EN

Wijziging van bijlage I, deel I.3, bijlage II, deel II.3, en bijlage III, deel III.3, bij Richtlijn 2008/68/EG   NL

EN

geconsolideerde versie
Commissie Besluit met toegestane afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen in 2008/68 2015/217
10.04.2014 
(geen typefout)
L044/1
18.02.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
nummering gepubliceerde documenten     NL

EN

Vanaf 1 januari 2015 zullen de documenten opvolgend worden genummerd, onafhankelijk van het soort document    
werkprogramma van de Europese Commissie 2015 werkprogramma
nieuwe initiatieven
in te trekken/wijzigen
te herziene regelgeving
wetgeving van kracht in 2015
speech timmermans
         
Besluit van de Raad over gekwalificeerde meerderheid 2014/900
09.12.2014
L358/25
13.12.2014
NL

EN

gewijzigde stemverhoudingen per 01.11.2014 in het reglement van orde van de Raad 2009/937   NL

EN

geconsolideerde versie
Besluit van de Raad inzake goedkeuring protocol internationale zekerheden rollend materieel 2014/888
04.12.2014
L353/9
10.12.2014
NL

EN

goedkeuring door de Unie van het protocol, vastgesteld te Luxemburg op 23 februari 2007.
zie ook 2009/940 dd 30.09.2009
     
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over informatie van Lidstaten mbt zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/896
10.12.2014
L355/55
12.12.2014
NL

EN

       
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over format verstrekken gegevens zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/895
10.12.2014
L355/51
12.12.2014
NL

EN

ingetrokken door 2022/1979 van 31.08.2022. Pas gepubliceerd op 20.10.2022 in L272/14     ingetrokken per 31.12.2025
3e aanpassing bijlagen richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2014/103
21.11.2014
L335/15
22.11.2014
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Besluit van de Raad tbv standpunt herzieningscommissie OTIF 2014/699
24.06.2014
L293/26
09.10.2014
NL

EN

       
rectificatie van richtlijn 2012/18, zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn   L291/20
07.10.2014
NL alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst   NL geconsolideerde versie
standpunt Unie wijziging bijlage C van het COTIF-Verdrag (vervoer gevaarlijke stoffen) 2014/327
06.05.2014
L166/27
05.06.2014
NL

EN

OTIF landen kunnen mogelijk tot een lichtelijk afwijkend besluit komen      
Richtlijn voor aanbieden geharmoniseerde radio apparatuur 2014/53
16.04.2014
L153/62
22.05.2014
NL

EN

Normen gebaseerd op deze richtlijn zijn ook van toepassing op spoorwegapparatuur, zie 2022/2191 van 08.11.2022 gewijzigd door:
2018/1139  04.07.2018
2022/2380  23.11.2022
2023/1717  27.06.2023
NL

EN

geconsolideerde versie
Guide voor product regels 2014
New Legislative Framework (768/2008)
maart 2014   NL

EN

      vervangen door blue guide van 2016, gepubliceerd op 26.07.2016
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 2014/25
26.02.2014
L94/243
28.03.2014
NL

EN

vervangt richtlijn 2004/17

rectificatie van NL-versie, gepubliceerd op 10.12.2015 L324/45

  NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringshandeling voor uitwisseling IMI gegevens tbv machinistenrichtlijn 2014/89
14.02.2014
L45/36
15.02.2014
NL

EN

       
Verordening voor vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) 1291/2013
11.12.2013
L347/104
20.12.2013
NL

EN

kaderprogramma dat op Shift to Rail van toepassing is zie Verordening 642/2014 van 16.06.2014 aangepast door 2015/1017 van 25.06.2015 NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening voor verspreiding resultaten van onderzoek in het kader van Horizon 2020 projecten 1290/2013
11.12.2013
L347/81
20.12.2013
NL

EN

    EN  
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2013/804
06.12.2013
L352/79
24.12.2013
NL

EN

DE

wederzijdse erkenning tussen CH en landen van de EU van interoperabiliteits- en veiligheidscertificaten uit respectievelijk 2008/57 en 2004/49 overeenkomst 21.06.1999, gepubliceerd in L114/91+128 van 30.04.2002
NL   EN   DE
  bijlage 1 vervangen door 2016/122 van 16.12.2015
Richtlijn tot wijziging beroepskwalificaties en van het IMI-systeem 2013/55
20.11.2013
L354/132
28.12.2013
NL

EN

richtlijn wijzigt RL 2005/36 en 
IMI Verordening 1024/2012
  NL

EN

 
FinanciŽle kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 1271/2013
30.09.2013
L328/42
07.12.2013
NL

EN

       
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2013/C268/01 C268/01
17.09.2013
NL

EN

       
delegatie en uitvoeringshandelingen
uitleg van ministerie van BZ
sep 2013   NL        
Zetelverdeling per land van het Europees Parlement, zittingsperiode 2014-2019 2013/312
28.06.2013
L181/57
29.06.2013
NL

EN

       
afwijkingen richtlijn 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2013/218
06.05.2013
L130/26
15.05.2013
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
Verordening elektronische publicatie in publicatieblad
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
216/2013
07.03.2013
L69/1
13.03.2013
NL

EN

rechtsgeldigheid van de elektronische publicatie in het publicatieblad (Official Journal)      
toetreding van Kroštie tot de Unie 2013/519
21.02.2013
L158/74
10.06.2013
NL

EN

gevolgen voor machinisten richtlijn, naamgeving op vergunning in 36/2010   NL

EN

geconsolideerde versie van modellen 36/2010
2e wijziging bijlage bij RL 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2012/45
03.12.2012
L332/18
04.12.2012
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
Normalisatie Verordening
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1025/2012
25.10.2012
L316/12
14.11.2012
NL

EN

aangepast met 2015/1535   NL

EN

geconsolideerde versie nog niet aanwezig
administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (IMI)
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1024/2012
25.10.2012
L316/1
14.11.2012
NL

EN

tbv pilot uitwisseling gegevens registers machinisten.

kleine wijzigingen via 
RL 2013/55 van 20.11.2013
RL 2014/60 van 28.05.2014
RL 2014/67 van 28.05.2014
VO 2016/1628 van 14.09.2016

  NL

EN

geconsolideerde tekst 
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2012/18
04.07.2012
L197
24.07.2012
NL

EN

  alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst
C1: 07.10.2014
C2: 07.03.2017
C3: 22.12.2017
NL trekt per 01.06.2015 richtlijn 96/82 in
Mededeling van Commissie tbv uitvoering 765/2008/EG en 768/2008/EG (accreditatie Verordening en conformiteitsbesluit) 2012/C149/01 C149/01
25.05.2012
NL

EN

      alleen opsomming, geen toegang tot de normen
uitvoeringsbesluit, afwijkingen richtlijn 2008/68 inzake vervoer gevaarlijke stoffen 2012/188/EU
04.04.2012
L101/18
11.04.2012
NL

EN

wijziging van bijlagen I, II en II van 2006/68/EC     Zie 2008/68 voor geconsolideerde versie
Verklaring van Lidstaten en Commissie over de nauwkeurige omzetting van richtlijnen in nationale wetgeving 2011/C369/02
28.09.2011
C369/14
17.12.2011
NL

EN

       
Besluit van de Raad van 16 juni 2011 tot ondertekening van de overeenkomst van toetreding van de Unie tot het COTIF-Verdrag 2013/103/EU
16.06.2011
L51/1
23.02.2013
(nee geen typefout)
NL

EN

Overeenkomst 
L51/8 van 23.02.2013

NL   EN

    onbekend waarom publicatie bijna 2 jaar duurde
ondertekening door EU van COTIF verdrag.

website OTIF

niet wetgevings handeling
23.06.2011
L183/1
13.07.2011
NL

EN

gewijzigd OTIF-verdrag van Vilnius 03.06.1999
NL
   EN
ratificaties
     
Comitologiebesluit/
uitvoeringshandelingen
182/2011
16.02.2011
28.02.2011
L55/13+19
NL
annex

EN
annex

      vervangt comitologiebesluit 99/468
Besluit over overeenkomst met Zwitserland over vervoer gevaarlijke stoffen en toepassing van 95/18, 95/19 en 91/440 2011/45
22.12.2010
22.01.2011
L19/34
NL

EN

      Besluit van het comitť vervoer over land Unie-CH
vervangt bijlage 1
Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
492/2011/EU
05.04.2011
L141
27.05.2011
NL

EN

      vervangt 1612/1968
Commissie Besluit over afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68/EC 2011/26
14.01.2011
18.01.2011
L13/64
NL

EN

       
wijziging bijlage 1 van overeenkomst met Zwitserland 2011/45
22.12.2010
L19/34
22.01.2011
NL       vervangen door 2013/804 van 06.12.2013
Richtlijn tot 1e wijziging van de bijlagen bij richtlijn 2008/68, vervoer gevaarlijke stoffen 2010/61
02.09.2010
03.09.2010
L233/27
NL

EN

       
Aanpassing uitzonderingen in Lidstaten 2010/187
25.03.2010
30.03.2010
L83/24
NL

EN

      zie Richtlijn 2008/68
Voorzitterschap Raad van Ministers 2009/908
01.12.2009
09.12.2009
L322/28
NL

EN

corrigendum
23.12.2009
  NL

EN

bijlage is vervangen bij besluit 2016/1316 van 26.07.2016
Protocol inzake internationale zekerheden op rijdend spoorwegmaterieel 2009/940
30.11.2009
16.12.2009
L331/1
NL

EN

       
Besluit van de Raad
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
2010/48
26.11.2009
L23/35
27.01.2010
NL

EN

       
Reglement van orde van de Raad, o.a. bevolkingssamenstelling ivm gekwalificeerde meerderheid 2009/937
01.12.2009
L325/35
11.12.2009
NL

EN

Besluit wordt jaarlijks aangepast: geconsolideerde versie t/m 2019/2209, 13 e wijziging NL

EN

geconsolideerde versie excl 2020/2030
wijziging bijlage 1 van overeenkomst met Zwitserland 2009/763
16.06.2009
L273/15
17.10.2009
NL       vervangen door 2011/45 van 22.12.2010
aanpassing Besluit 99/468, comitologie 2009/219
11.03.2009
31.03.2009
L87/109
NL

EN

      alleen van toepassing op VO statistieken 91/2003
Kritische Infrastructuur 2008/114
08.12.2008
23.12.2008
L345/75
NL

EN

       
Wijziging comitologie 99/468
i.v.m. richtlijn omgevingsgeluid 02/49
2008/1137
22.08.2008
21.11.2008
L311/1
NL

EN

       
Vervoer gevaarlijke stoffen over land - Richtlijn 2008/68
24.09.2008
30.09.2008
L260/13
NL

EN

Cie Besluit / wijziging RL
2009/240
2010/187
2010/61
2011/26
2012/188
2012/45
2013/218
2014/103
2015/217
2015/974
2016/629
2016/2309
2018/217
2018/936
2018/1846
2019/1094
2019/1243 (omnibus)
2020/1241
2020/1833
2021/1436
2022/1095
2022/2407

04.03.2009
25.03.2010
02.09.2010
14.01.2011
04.04.2012
03.12.2012
06.05.2013
21.11.2014
10.04.2014
17.06.2015
20.04.2016
16.12.2016
31.01.2018
29.06.2018
23.11.2018
17.06.2019
20.06.2019
28.08.2020
02.10.2020
31.08.2021
29.06.2022
20.09.2022
NL

EN

nb: 23/1198 betreft alleen weg vervoer

intrekking van 96/49

 

Guide voor staatssteun spoorwegondernemingen 2008/C184/07 C184/13
22.07.2008
NL

EN

       
Gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van produkten (harmonisatiebesluit) 2008/768
09.07.2008
13.08.2008
L218/82
NL

EN

Richtlijn is aangevuld voor interoperabiliteit spoorwegen met richtlijn 2010/713 van 09.11.2010

zie ook bekendmaking normen van 12.02.2016

    intrekken van 93/465
Accreditatie eisen 2008/765
09.07.2008
13.08.2008
L218/30
NL

EN

  gewijzigd door 2019/1020 van 20.06.2019 NL

EN

intrekken van 93/339
Wederzijdse erkenning producten 2008/764
09.07.2008
13.08.2008
L218/21
NL

EN

      intrekken van 3052/95
Verordening Technische regelingen statistieken spoorvervoer 332/2007
27.03.2007
29.03.2007 
L88/16
NL

EN

       
Besluit wijziging comitologie 2006/512
17.07.2006
22.07.2006
L200/11
NL

EN

      zie 99/468 voor geconsolideerde versie
Verordening voor vaststelling inhoud boekhoudkundige posten als bedoeld in Verordening 1108/70 851/2006
09.06.2006
L158/3
10.06.2006
NL

EN

  vervangt Verordening 2598/70    
Richtlijn arbeidsvoorwaarden mobiele werknemers 2005/47
18.07.2005
27.07.2005
L195/15
NL

EN

       
Richtlijn beroepscompetenties 2005/36
07.09.2005
30.09.2005
L255/22
NL

EN

geconsolideerde versie tot 27.04.2009

ingrijpend gewijzigd door RL 2013/55 van 20.11.2013

27.04.2009 NL

EN

 
Overeenkomst tussen CER en ETF over mobiele werkers 27.01.2004 27.07.2005
L195/18
NL

EN

       
wijziging bijlage 1 van overeenkomst met Zwitserland 2005/249
22.06.2004
22.03.2005
L75/60
NL       vervangen door 2009/763 van 16.06.2009
Procedure voor plaatsing opdrachten
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2004/17
31.03.2004
30.04.2004
L134
  vele malen gewijzigd   NL

EN

vervangen door 2014/25 van 26 februari 2014
Resolutie Accreditatie
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
10.11.2003 25.11.2003 
C282/3
NL

EN

      zie 2008/765 van 09.07.2008
Organisatie van arbeidstijd (waaromder die van spoorweg medewerkers) 2003/88
04.11.2003
18.11.2003
L299/09
NL

EN

Verordening tot aanpassing comitologie besluit 99/468
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1882/2003
29.09.2003
31.10.2003 
L284/1
NL

EN

Verordening 06/512     geconsolideerde tekst niet gevonden
Wijziging Verordening statistieken 1192/2003
03.07.2003
04.07.2003 
L167/13
NL

EN

     

 

 
Verordening statistieken spoorvervoer 91/2003
16.12.2002
21.01.2003 
L14/1
NL

EN

gewijzigd
Verordening 1192/2003 van 03.07.2003 inL167/13
Verordening 1304/2007 van 07.11.2007 in L290/14
Verordening 219/2009 van 11.03.2009 in L87/109 
Verordening 2016/2032 van 26.10.2016 in L317/105
NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door verordening 2018/643 van 18.04.2018

Verordening voor het delegatie statuut uitvoerende taken aan Agentschappen 58/2003
19.12.2002
L011
16.01.2003
NL

EN

Richtlijn van DG-Environment inzake omgevingsgeluid. 
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2002/49
25.06.2002
18.07.2002
L189/12
 

 

Richtlijn is inmiddels enige malen herzien:
M1: 1137/2008 van 22.10.2008
M2: 2015/996 van 19.05.2015
C1: rectificatie van 10.01.2018
M3: 2019/1010 van 05.06.2019
M4: 2019/1243 van 20.06.2019
M5: 2020/367 van 04.03.2020
M6:2021/1226 van 21.12.2020
alleen M2, M5 en M6 hebben invloed op de inhoud, andere wijzigingen zijn stelsel wijzigingen

M6 is pas op 28.07.2021 gepubliceerd in L269/65

NL

EN

geconsolideerde versie t/m M6
Verordening openbaarheid van documenten 1049/2001
30.05.2001
31.05.2001 
L145/43
NL

EN

       
Verordening bescherming persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
45/2001
18.12.2000
12.01.2001
L8
NL

EN

  Vervangen door Verordening 2018/1725 van 23.10.2018    
Richtlijn kabelbaansinstallaties 2000/9
20.03.2000
03.05.2000 
L106/21
NL

EN

  vervangen door verordening 2016/424 van 09.03.2016    
Raadsbesluit: comitologie procedure 99/468
28.06.1999
17.07.1999 
L184/23
NL

EN

Raadsbesluit 2006/512 23.07.2006 NL

EN

vervangen door 182/2011
Overeenkomst tussen EU en Zwitserland inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg 21.06.1999 30.04.2002
L114/91 + 128
3 jaar later!
NL

slotverklaring

EN

De bijlage 1 bij deze overeenkomst wordt regelmatig aangepast

Overeenkomst zelf aangepast met
2020/896 van 19.06.2020 (L206/65 van 30.06.2020) ivm wijziging IOD 2016/797 en RSD 2016/798 vanwege COVID-19

2005/249 L75/60
2009/763 L273/15
2011/45 L19/34
2013/804 L352/79
2016/122 L23/82
2016/1119 L186/38
2018/944 L166/20
2019/1142 L180/22
2020/40 L13/43 
2021/35 L15/34
2021/1171 L265/7
2022/308 L46/125
2023/143 L19/144
  err bestaat geen geconsolideerde versie
Richtlijn notificatie van technische voorschriften 98/34
22.06.1998
21.07.1998 
L204/37
NL

EN

Richtlijn 98/48
Richtlijn 2006/96
01.01.2007 NL

EN

vervangen door Richtlijn 2015/1535 van 09.09.2015
Oprichting comitť sociale dialoog 98/500
12.08.1998
12.08.1998
L225/27
NL

EN

vervanging van 72/172/EEG en
85/13/EEG

aangepast 1792/2006 van 23.10.2006

wordt gebruikt in veiligheidsrichtlijn NL

EN

oudere versies niet opgeslagen, alleen geconsolideerde versie
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
96/82
09.12.2006
14.01.2007
L10
NL

EN

1882/2003 29.09.2003 L284
2003/105 16.12.2003 L345/97
1137/2008 22.10.2008 L311
22.10.2008 NL

EN

wordt per 01.06.2015 vervangen door 2012/18
Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 96/49
23.07.1996
17.09.1996 
L235/25
NL

EN

Cie Richtlijn 96/87
bijlage 96/49
Cie Richtlijn 99/48
Richtlijn 2000/62
Cie Richtlijn 2001/06
Cie Beschikking 2002/885
Cie Richtlijn 2003/29
Cie Richtlijn 2004/89
Cie Richtlijn 2004/110
Cie Richtlijn 2006/90
24.11.2006 NL

EN

vervangen door 2008/68
Richtlijn verwerking persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
95/46
24.10.1995
23.11.1995
L281/31
NL

EN

aangepast door Richtlijn 1882/2003
L284 van 31.10.2003
29.09.2003 NL

EN

vervangen door 2016/679 van 25.04.2016
Verordening boekhouding spoorqwegen: bijlage I 70/2598
18.12.1970
23.12.1970
L278
  bijgewerkt tot 30/04/2004 ingetrokken met Verordening 851/2006 NL

EN

 
Verordening boekhouding spoorwegen 70/1108
04.06.1970
15.06.1970
L130/4
  bijgewerkt tot
10.06.2013
  NL

EN

Ingetrokken door VO 2023/144 van 23.01.2023
Steunmaatregelen spoorwegen 70/1107
04.06.1970
15.06.1970
L130/1
  bijgewerkt tot
27.11.1996
  NL

EN

ingetrokken door 1370/2007
Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
68/1612
15.10.1968
19.10.1968
L257/2
  aangepast
312/76 van 09.02.1976
2434/96 van 27.07.1992
publicatie
L39/2 van 14.02.76
L245 van 26.08.92
NL

EN

vervangen door 492/2011