Op deze pagina vindt u concepten van voorgenomen besluiten. Omdat deze documenten in sommige gevallen nog niet zijn gepubliceerd, zijn deze niet openbaar toegankelijk, 
U moet dan inloggen op de site; een inlognaam en wachtwoord is verkrijgbaar bij uw contactpersoon. Ook al kent u de inlogcodes, dan is op deze teksten van de Raad document ST14920 van toepassing. Verspreiding van documenten is aan regels van vertrouwelijkheid onderworpen.

De documenten doorlopen of de werkwijze (vastgelegd in de zgn commitologie procedure uit 99/468. Het art 5 bis daarvan is niet ingetrokken door 182/2011).
Deze documenten worden besproken in het RIS-comité (Railway Interoperability and Safety Committee)
1.    Opstellen van het concept door het spoorwegagentschap in werkgroepen (samengesteld op basis van art 3 van de ERA-Verordening 881/2004)
2.    Bespreking in het RIS-comité (comité brengt advies uit aan EC, die conform het advies een besluit voorbereid)
3.    Scrutiny toets door de Raad van Ministers en het Europees Parlement
4.    Besluit van de Europese Commissie en publicatie in het Official Journal

of de documenten zijn uitvoerende handelingen van de richtlijn inrichting van één Europese spoorwegruimte . 
Deze voorstellen worden besproken in het daartoe ingerichte comité SERAC (Single European Railway Area Committee)
1.    Opstellen van een concept door de Europese Commissie
2.    Bespreken door EC met experts in een workshop
3.    Bespreking in SERAC en comité brengt advies uit aan EC
4.    Besluit van de Europese Commissie en publicatie in het Official Journal

of de documenten doorlopen de procedure van co-decisie door de Raad en het Europees Parlement
1.    Opstellen van een voorstel door de Europese Commissie
2,    Gelijktijdig bespreken in 1e lezing in de Raadswerkgroep (leidt tot een Algemene Oriëntatie van de Raad) en het Europees Parlement, samen Gemeenschappelijk standpunt
3.    Dit gemeenschappelijk standpunt van de 1e lezing wordt daarna in tweede lezing op elkaar afgestemd.
4.    Wordt geen overeenstemming bereikt in 2e lezing, dan is er een derde lezing (conciliatie) waar overeenstemming bereikt moet worden
5.    Daarna nog formele goedkeuring door het Parlement en de TransportRaad en tot slot publicatie in Official Journal.

       
 

Berichten van de Europese Commissie

  DATUM NUMMER ONDERWERP stand van zaken discussie
  06.12.2016 COM(2016)0780 NL

EN

5e verslag over de ontwikkeling van de spoormarkt 27.02.2017 besproken in TRAN
    concept van ERA of EC bespreking
RIS-comité of Transportraad
 

TSI's in bewerking, voorstel van ERA tbv consultatie sociale partners, 
voorstel aan EC en besluitvorming EC

    zie voor actueel overzicht van geldende TSI's

ERA tabel wanneer welke TSI van toepassing was

 
A52 TSI-TAF (telematica application freight)
change of baseline 2.1
  ERA recommendation

annex 1-1

annex 2-1

annex A5

annex D2 - appendix B

annex D2 - appendix C

annex D2 - appendix F

A54 TSI-Loc&Pas

voorwaarden voor de toepassing van art 23(1) van de interoperabiliteitsrichtlijn

art 23: Aanvullende vergunningen tot indienststelling van voertuigen die in overeenstemming zijn met TSI’s

17.12.2015

aanbeveling van ERA aan Europese Commissie
voorstel voor aanpassing TSI
rapport

 
A55 TSI-Loc&Pas

aanpassing van de TSI, met name invulling van een aantal open punten

06.01.2016

aanbeveling ERA aan EC
voorstel voor aanpassing van de TSI
rapport

 
A61 Recommendation ERA-REC-117-2016-REC  on ‘Amendments for closure of the remaining open points, improvement of implementation rules and technical update’ amending   Commission Regulation (EU) No 321/2013 (TSI-WAG) ERA aanbeveling aan EC van18.04.2016

aanbeveling
bijlage I (wijzigingen van TSI-WAG)
bijlage II
(rapport)

 
       
 

Overige voorstellen in bespreking in RISC of Raad/EP

       
A29 New Safety Approach (Matrix)   RIS-committee 5+6 juni 2013
safety performance monitoring
towards a European SMS
roles and responsibilities in safety
Na een periode van ontwikkelen en proberen zijn nu de definitieve documenten beschikbaar. Gericht op zelf evaluatie om functioneren van de eigen nationale organisaties in kaart te brengen december 2015

Matrix leaflet
Matrix guide
Mmatrix evaluation process  +  annexes/template

A45 Evaluatie machinistenrichtlijn aanbeveling van ERA aan Europese Commissie over de herziening van de machinistenrichtlijn

ERA-REP-104-2013/INT van 18.12.2013

mid-term rapport van 22.05.2015

 
A46 advies van ERA aan EC om de lijst met parameters te herzien (bijlage bij besluit 2009/965) 11 november 2014

ERA aanbeveling ERA-REC-118-2014/REC

RISC 4+5 juni 2015

DV78EN02 ontwerp Uitvoeringsbesluit EC
DV78EN02 Voorstel voor de bijlage

vastgesteld door RIS-Comité juni 2015

DV78EN03 uitvoeringsbesluit

DV78EN03 bijlage

A51 netwerk- en informatiebeveiliging
voorstel van Europese Commissie
COM(2013)048 voorstel

NL-versie     EN-versie

Nederlandstalige beschrijving van de inhoud

actuele stand van discussie, impact assessments en uitgebrachte adviezen van o.a. comité van de Regio's, amendementen van EP e.d, zijn te vinden op:
http://eur-lex.europa.eu/procedure/NL/
202368?qid=1447861492064&rid=1

 
A58 geluid reductie werkdocument van EC  
A60 advies over een geharmoniseerd accreditatieschema voor nobo's advies van ERA aan Europese Commissie en Europese samenwerking voor Acreditatie (EA) van 03.03.2016

advies van ERA

bijlage 01: analyse van de huidige situatie
bijlage 02: geharmoniseerde vereisten
bijlage 03: impact assessment light
bijlage 04: ad hoc activiteiten van de task force

 
A62 ERA voorstel voor herziening CSM voor Conformity Assessment.

Zowel
1158/2010 (veiligheidscertificaat spoorweg ondernemingen), 
1169/2010  (veiligheidsvergunning infrabeheerder) als 1077/2012 (toezicht NSA) zijn bekeken en is er een voorstel gemaakt om deze beter op elkaar af te stemmen

advies van ERA aan Europese Commissie van 09.03.2017 
1158/2010 
1169/2010 
1077/2012 
aanbeveling ERA Directeur 
toelichtend rapport 
impact assessment
 
A63 voorstel voor veiligheidscertificering door ERA,
practical arrangements
voorstel ERA-REC 126  van 10.03.2017

proposal SSC

 
A64 ERA voorstel om CSM-CA te herzien 
1158/2010 (veiligheidscertificaat bedrijven)
1169/2010 (veiligheidsvergunning infrabeheerder)
1177/2012 (NSA toezicht)
voorstellen van ERA van 09.03.2017

zie hun pagina

 
       
 

                                       Commissie voorstellen voor markt opening
                                                  SERAC richtlijn 2012/34, Goederen Corridor Verordening 913/2010, 
                                                TEN-T Verordening 1315/2013 en CEF Verordening 1316/2013

C20 overzicht + planning van alle gedelegeerde en uitvoeringshandelingen behorend bij de recast richtlijn 2012/34 planningsoverzicht WD01EN11 (stvz jan 2016)  
C03 Framework agreement infrastructuur capaciteit   inventarisatie van onderwerpen
C05 Communicatie over beschikbaar budget, aanvraagprocedures en support van EC voor functioneren van Core Network Corridors    COM(2013)940 van 07.01.2014
NL-versie     EN-versie

Plannings methodologie
SWD(2013)542 van 07.01.2014

C09 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on
Cross border agreements between Member States in the area of railway transport pursuant to Article 14(2) of Directive 2012/34/EU
  SERAC 10+11 jul 2014
room document IA16EN01

IA16EN02 act as approved
IA16EN02 annex as approved

C11 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on cross-border agreements between Member States and third countries pursuant to Article 14(2) of Directive 2012/34/EU   SERAC 9+10 dec 2014

IA17EN01 - ontwerp Commissie Besluit

C12 COMMISSIE BESLUIT on the strategic importance of local railway infrastructure pursuant to Article 2(4) of Directive 2012/34/EU (Finland)   SERAC 9+10 dec 2014
IA20 EN01 - ontwerp Commissie Besluit
bijlage trajecten in Finland

Room document text
Room document annex FI

C16 DISCUSSION PAPER on the differentiation of railway infrastructure charges to give incentives to equip trains with the European Train Control System (ETCS)   SERAC 9+10 dec 2014

IA24EN01 (for information only)

C18 Implementing Decision authorising Finland to conclude a new agreement pursuant to Article 14(5) of Directive 2012/34/EU   SERAC schriftelijke procedure 16.06.2015

IA127EN01

C19 Commission Working Document on Noise Reduction Policy
  ST15552 op basis van SWD(2015)300final
C21 Herziening van Verordening 275/2014 financieringsprioriteiten CEF. 
Het Hof deze Verordening nietig verklaard
scrutiny procedure bij de Raad
deadline Raad: 08.09.2016
ST1150 = toelichting + besluit

ST1150-AD01 = bijlage bij besluit

       
 

Commissie voorstellen mbt Kabelbaan richtlijn

       
 

                       ERA voorstellen die (nog) niet geleid hebben tot verdere besluitvorming bij Europese Commissie

B01 ECVVR
European Centralised Virtual Vehicle Register
evaluation pilot  
B03 Technische opinie van ERA over kleurgebruik in annex N van de TSI-PRM ERA opinie van 10.05.2011
ERA-OPI-2011-11-INT

technical opinion

 
B04 Remcurve, open punt in TSI-CCS introduction ERTMS braking curves

requirements for implementation braking curves

 
B05

 

Commissie mededeling nabuurschapactieplan voor vervoer COM(2011)415 van 07.07.2011

NL-tekst       EN-Text
persbericht

vastgesteld in de Transportraad
oktober 2011
B06 aanbeveling accreditatie aanbeveling (nog niet gepubliceerd)  
B07 aanbeveling nationale regel notificatie survey langs authorities

eind rapport
bijlage 1: Terms of Reference
bijlage 2: werkplan 2011
bijlage 2: werkplan 2012
bijlage 3: managemnet tool
bijlage 4: DV42 communication draft technical rules

flowchart selecting rules to notify
work flow RSD art 8.7
work flow RSD art 8.4

 
B08 aanbeveling CE markering in TSI-WAG aanbeveling  
A19 rapport van ERA over het gebruik van smartcards voor machinisten vergunningen (conclusie nu niet doen) ERA rapport 31.10.2012

rapport EN

 
A24 registers, studie naar samenhang en consistentie van ERA registers ERA rapport van 08.01.2013

ERA/REP/15-2012

 
A31 nieuw commissie voorstel om het 
markt toezicht
te regelen in een aparte Verordening. Dit heeft volgens het voorstel gevolgen voor art 13.5 en 14 van IOD

NB: ook wijziging van 764/2008 en 765/2008

Nieuw commissie voorstel 13.02.2013

COM(2013)75 NL

COM(2013)75 EN

Binnen de Raad geen overeenstemming over te bereiken
       
  laatst gewijzigd op 27.04.2017