ACTUELE Nederlandse WET- en REGELGEVING
spoorwegwet, wet personenvervoer, concessiewet, ongevallenraad

Onderstaande koppelingen verwijzen naar de geldende wetstekst op www.wetten.nl. U vindt daarbij rechts bovenin de zogenaamde wetstechnische informatie. Hier vindt u verwante documenten, maar ook onderaan die pagina de ontstaansgeschiedenis, met alle wijzigingen van de oorspronkelijke regeling en de in-werking-tredingsbesluiten.

spoorwegwet

Spoorwegwet NL
18.02.2019 wijzigingswet ter implementatie 4e spoorpakket
Koninklijk Besluit in-werking-treding van de wijzigingswet
2e KB voor in-werking-treding wijzigingswet Stb-2019-204

Verzamelwet voor wijziging van o.a. de spoorwegwet in Stb-2021-286

Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen

Besluit hoofdrailnet

intrekken beleidsregel vervanging fyra

Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen

Regeling toezicht uitvoeringsverordening vergoeding minimum toegangspakket (door ACM) 

Regeling toezicht uitvoeringsverordening 2017/2177 (dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten)

Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet

Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen

Regeling tarieven spoorwegwet
wijziging tarivenbesluit 27.05.2019 Stcrt 2019/30924

Beleidsregel bestuurlijke boetes SPW 2016

lokaal spoor

Wet lokaal spoor (WLS)

Verzamelwet voor wijziging van o.a. de Wet Lokaal Spoor Stb-2021-286

Besluit lokaal spoor

Regeling lokaal spoor

Regeling tarieven Wet lokaal spoor

Besluit aanwijzing lokale spoorwegen

Besluit aanwijzing toezichthouder WLS

bijzondere spoorwegen

Besluit bijzondere spoorwegen

Regeling omgevingsregime bijzondere spoorwegen

ondernemingen en veiligheid

Besluit bedrijfsvergunning en 
veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen
wijzigingsbesluit van 27.05.2019, nr Stb-2019/203

Regeling aanvraag veiligheidscertificaat en eisen veiligheidsbeheersysteem hoofdspoorwegen

ACM Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst

Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor, als bedoeld in art 19a lid 2 van WP2000

Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend vervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet

Wet van 13 oktober 2021 inzake veiligheidsvraagstukken m.b.t. treinen via de vaste Kanaalverbinding, waarmee de bijzondere overeenkomst van toepassing is in NL

Bijbehorende bijzondere overeenkomst van 08.07.2020 tussen FR, BE, NL en UK

Regeling beveiliging treinen Kanaaltunnel

infrastructuur

Besluit hoofdspoorweg infrastructuur

Regeling hoofdspoorweg infrastructuur

Regeling omgevingsregime hoofdspoowegen

Besluit mandaat en machtiging ProRail 
inzake uitvoering tracébesluiten

Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail 
inzake bevoegdheden spoorwegwet

Netverklaring (link naar website ProRail)

Beleidsregel Minister V&W omtrent uitleg van 
artikel 17, derde lid, Spoorwegwet

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ProRail

Wet Milieubeheer, hoofdstuk 11 Geluid

Besluit Geluidhinder hoofdstuk 4 spoorwegen

 

Interoperabiliteit en veiligheid

Regeling interoperabiliteit en veiligheid spoorwegen RIVS
Stcrt 2019-30931 van 13.05.2019

verkeer

Besluit spoorverkeer

Regeling spoorverkeer
Wijziging bijlage 4 per 01.01.2023

Beleidsregel trillinghinder spoor

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
wijziging reken en meetvoorschrift per 17.12.2019
wijziging reken en meetvoorschrift per 01.04.2021
wijziging reken en meetvoorschrift per 01.03.2022

Goedkeuringswet voor overeenkomst tussen België, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Ierland
Bijlage (=overeenkomst)  in 3 talen


personeel

Besluit spoorwegpersoneel 2011

Regeling spoorwegpersoneel 2011

Mededeling over de omzetting van wijziging bijlagen van de  machinistenrichtlijn 2014/82, in nationale wetgeving

Beleidsregel taalbeheersing machinisten spoorwegwet

Mededeling inzake de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/882 (taaleisen grensverkeer)

Beleidsregel personeel spoorwegwet

Mandaatbesluit aan VVRV geldig van 30.04.2019
oorspronkelijk mandaat geldig tot 30.04.2019

overeenkomsten met Duitsland
machinisten grensbaanvakken

machinisten in lange afstandsverkeer

toegankelijkheid

Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer

Regeling toegankelijkheid openbaar vervoer

Bestuursovereenkomst Toegankelijkheid OV 2022-2032
in Staatscourant 2023/9360 van 11.04.2023

voertuigen

Reg.indienststelling spoorvoertuigen (geldig tot 1 mei 2020)
Regeling Indienststelling spoorvoertuigen 2020

aanwezigheidsplicht ATB

wederzijdse werkplaatserkenning NL/DE

Besluit typekeuring luchtverontreiniging mobiele machines

Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet

Beleidsregel: Rol beheerder bij voertuigtoelating

 

capaciteit en gebruik

Besluit capaciteitsverdeling

Besluit één Europese spoorwegruimte
(incl wijziging besluit bedrijfsvergunning +
incl wijziging besluit capaciteitsverdeling)

tarief regeling gebruiksvergoeding 2005

Vervoersnoodwet
Aanwijzingsbesluit noodwetgeving I&M

wet Personenvervoer

Wet personenvervoer 2000

Besluit personenvervoer 2000
wijziging BPV 2000 van 27.05.2019 Stb 2019/202

Besluit Hoofdrailnet

Besluit aanwijzing vervoersdienst bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie [...] intrekken concessies regionaal openbaar vervoer per trein

Regeling vergoeding documenten Wet Personenvervoer 2000

Regeling informatie aanbestedingen 
concessies openbaar vervoer

concessiewet

concessiewet personenvervoer per trein

beheersconcessie 2015-2025
wijziging beheerconcessie agv 4e spoorpakket

beheerplan 2015
beheerplan 2016
beheerplan 2017
beheerplan 2018
beheerplan 2019
beheerplan 2020-2021

vervoerconcessie NS 2015-2025
NS-R vervoerplan 2015
NS-R vervoerplan 2016
NS-R vervoerplan 2017
NS-R vervoerplan 2018
NS-R vervoerplan 2019
NS-vervoerplan 2020

wet Kabelbaaninstallaties

wet kabelbaaninstallaties
besluit aanwijzing ambtenaren van toezicht

ministeriële Regeling tarief kabelbaaninstallaties

vereiste documenten voor aanvraag vergunning

ministeriële Regeling aanwijzing normen

ongevallenraad

rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid
Memorie van Toelichting bij rijkswet
rijksbesluit onderzoeksraad (benoeming leden Raad etc)
besluit onderzoeksraad

regeling onderzoeksraad voor veiligheid

informatiestatuut onderzoeksraad
bestuursreglement onderzoeksraad

Aanwijzing afstemmingsprotocol OVV - OM

afstemprotocollen met:
Openbaar Ministerie
Rijksinspecties
Defensie

mandaten

Organisatie en mandaatsbesluit (07.02.2018) I&W

instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport
wijziging instellingsbesluit Stcrt 2019/30929
organisatie en mandaatsbesluit ILT 2020

aanvraagformulieren ILT

vervoer gevaarlijke stoffen

wet vervoer gevaarlijke stoffen
besluit vervoer gevaarlijke stoffen
regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
regeling erkende instanties VGS

wijziging MR vervoer en MR erkende instanties
per 01.02.2021

Wet basisnet
Regeling basisnet

Convenant BLEVE-vrij samenstellen van treinen
Verlenging convenant tot 01.01.2027

beleidsregel beoordeling externe veiligheid tracébesluiten

Besluit externe veiligheid transportroutes

mededelingen

15.12.2014 implementatie CSI in nationale wetgeving

gewijzigd 02.05.2019