Nederlandse WET- en REGELGEVING geldig per 31 december 2013
spoorwegwet, wet personenvervoer, concessiewet, ongevallenraad
spoorwegwet

spoorwegwet NL

besluit aanwijzing hoofdspoorwegen

besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegwet

regeling eisen keuringsinstellingen

regeling tarieven spoorwegwet
nog niet verwerkt:
20.12.2013_wijziging regeling tarieven

besluit hoofdrailnet

 

spoorwegwet 1875

spoorwegwet 1875

locaalspoor en tramweg wet
wet aanleg locaalspoor
aanwijzingsbesluit locaalspoor

besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegwet 1875

metro reglement
tramwegreglement
reglement raccordementen
reglement dienst hoofd en locaalspoorwegen RDHL
wijzigingsbesluit RDHL (Randstadrail)

wet op de zwerfstromen
reglement zwerfstromen

algemeen reglement vervoer
besluit spoorwegbruggen

2013

Wet Lokale spoorwegen
Aanwijzing lokale spoorwegen

ondernemingen

besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest

regeling veiligheidsattest hoofdspoorweg

besluit liberaliseringsrichtlijn

beleidsregel int.personenvervoer NMa

infrastructuur

besluit spoorweg infrastructuur
regeling hoofdspoorweg infrastructuur

besluit mandaat en machtiging ProRail spoorwegwet
(vervallen per 25.09.2012)

besluit mandaat en machtiging ProRail tracťwet

netverklaring (link naar website ProRail)

verkeer

besluit spoorverkeer

regeling spoorverkeer
bijlage 1: technische controle 
(per 26.11.2009,vervangen door GCU-bijl.9
)
bijlage 2:remtabellen
bijlage 3: beremming 
(in de tekst van de regeling)

bijlage 4:
seinreglement, 
inclusief de wijzigingen van 
04.06.2007, 07.07.2010 en 23.11.2012


bijlage 5:
sluitseinbord
bijlage 6:
emplacementen
bijlage 7:
uitbreiding emplacementen
bijlage 8:
rode meetgebied

personeel

besluit spoorwegpersoneel 2011

regeling spoorwegpersoneel 2011

mandaatbesluit aan VVRV tbv examens

Beleidsregel Taalbeheersing machinisten Spoorwegwet

overeenkomsten met Duitsland
machinisten grensbaanvakken

machinisten in lange afstandsverkeer

voertuigen

regeling indienststelling spoorvoertuigen

aanwezigheidsplicht ATB

wederzijdse werkplaatserkenning NL/DE

besluit typekeuring luchtverontreiniging

capaciteit en gebruik

besluit capaciteitsverdeling

tarief regeling gebruiksvergoeding 2005

vervoersnoodwet

Wet Personenvervoer

wet personenvervoer 2000

wijzigingswet WP 2000


besluit personenvervoer 2000

concessiewet

concessiewet personenvervoer per trein

beheersconcessie  link naar website ProRail
beheerplan 2013

vervoerconcessie hoofdrailnet
NS-R vervoerplan 2012

NS-R vervoerplan 2013

Wet Kabelbaaninstallaties

wet kabelbaaninstallaties
besluit aanwijzing ambtenaren van toezicht

ministeriŽle Regeling tarief kabelbaaninstallaties

vereiste documenten voor aanvraag vergunning

ministeriŽle Regeling aanwijzing normen

ongevallenraad

rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid
Memorie van Toelichting bij rijkswet
rijksbesluit onderzoeksraad (benoeming leden Raad etc)
besluit onderzoeksraad

regeling onderzoeksraad voor veiligheid

informatiestatuut onderzoeksraad
bestuursreglement onderzoeksraad

afstemprotocollen met:
Openbaar Ministerie
Rijksinspecties
Defensie

mandaten

mandaatsbesluit I&M

organisatie ministerie I&M

instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport

aanvraagformulieren ILT