Transponering tabellen

Bij de omzetting van Europese regelgeving in nationale regelgeving wordt er een tabel gemaakt waarin is vermeld welk artikel uit de Europese regels terecht is gekomen in de nationale regels. Dergelijke tabellen worden ook wel concordantietabellen genoemd. Dergelijke tabellen worden opgenomen in de nota van toelichting bij de desbetreffende nationale regelgeving. Soms is de Nota van Toelichting een apart document, soms zit het in de publicatie van de regelgeving zelf. De nota van toelichting wordt soms alleen als kamerstuk gepubliceerd en zit niet meer bij de definitief vastgestelde wet. Kortom het is vaak een zoektocht om de transponeringstabel te vinden. 
In onderstaande tabel vindt u per richtlijn, de plaats waar deze transponeringstabellen te vinden zijn en een kopie van de tabel. Soms zijn er meerdere vindplaatsen, zoals in de Memorie van Toelichting bij een wetsvoorstel en in de Nota van Toelichting bij een Besluit.

richtlijn plaats van tabel toelichting datum en publicatie opmerkingen
         
Uitvoeringsverordening 2015/171 van richtlijn 2012/34 m.b.t. procedure vergunning verlening aan spoorwegondernemingen zie MvT bij  Besluit van 21 november 2015 houdende wijziging van ... en enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34 Uitvoeringsverordening behorend bij art 17, lid 5, van richtlijn 2012/34, één Europese spoorwegruimte

transponering tabel (2e blz)

Staatsblad 2015/461
publicatiedatum: 07.12.2015
De transponeringstabel met betrekking tot richtlijn 2012/34/EU betreft de artikelen die in dit besluit (nader) zijn geïmplementeerd. Bij een aantal richtlijnartikelen wordt tevens de implementatie op wetsniveau opgenomen, dit ter verduidelijking van de gehele implementatie. Verder zij verwezen naar de memorie van toelichting bij het voorstel van wet tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU.
wijziging interoperabiliteitsrichtlijn 2014/106 Mededeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake de implementatie van richtlijn 2014/106/EU transponering tabel Staatscourant 2015/7019
11.03.2015
 
wijziging veiligheidsrichtlijn 2014/88 Mededeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake de implementatie van richtlijn 2014/88/EU

 

voorzieningen zijn al omgezet

transponering tabel

Staatscourant 2014/36438
15.12.2014
mededeling dat omzetting al is gedaan
wijziging machinistenrichtlijn 2014/82 Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30.04.2015, nr. IENM/BSK-2015/89334, inzake de implementatie van Richtlijn 2014/82/EU transponering tabel Staatscourant 2015/12682
07.05.2015
 
wijziging interoperabiliteitsrichtlijn 2014/38 Mededeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de implementatie van richtlijn 2014/38/EU transponering tabel Staatscourant 2015/1393
15.01.2015
 
wijziging interoperabiliteitsrichtlijn 2013/09        
SERA richtlijn 2012/34 Besluit van 21 november 2015, houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimum toegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU Transponering tabel is opgenomen in Besluit één Europese spoorwegruimte

transponering tabel

Kamerstuk bij wetsvoorstel
Vergaderjaar 2013-2014 Kamerstuk 33965 nr. 3
publicatiedatum: 24.06.2014

Staatsblad 2015/461 (Besluit één Europese spoorwegruimte)
07.12.2015

Zie ook de nadere omzetting in de transponeringstabellen bij Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte in Staatsblad 2015/461
wijziging interoperabiliteitsrichtlijn 2011/18        
wijziging veiligheidsrichtlijn 2009/149        
wijziging veiligheidsrichtlijn 2008/110 Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG Memorie van Toelichting bevat de transponering tabel en deze staat in een apart document bij ontwerp van wijziging van de spoorwegwet van 16.12.2010

transponering tabel

Kamerstuk
Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 32289 nr. 3

publicatiedatum 27.01.2010

 
interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57 Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG Memorie van Toelichting bevat de transponering tabel en deze staat in een apart document bij ontwerp van wijziging van de spoorwegwet van 16.12.2010

transponering tabel

Kamerstuk
Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 32289 nr. 3

publicatiedatum 27.01.2010

richtlijn 2008/57 is een compleet herziene richtlijn, maar betekent dat eerdere richtlijnen al wel in NL-regelgeving waren opgenomen.

het betreft de richtlijnen1996/48, 2001/16 en 2004/50.
Daarnaast zijn er via commitologie wijzigingen van de bijlagen tot stand gekomen

machinistenrichtlijn 2007/59 Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG Nota van toelichting bevat de transponering tabel en staat in Besluit Spoorwegpersoneel 2011 onderaan de publicatie zelf.
Staatsblad 2011/240

Transponering tabel staat ook in de Memorie van Toelichting bij ontwerp van wijzigingswet spoorwegwet van 16.12.2010

transponering tabel

Kamerstuk bij wetsvoorstel
Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 32289 nr. 3

publicatiedatum 27.01.2010

Staatsblad 2011/240 (Besluit Spoorwegpersoneel 2011)
24.05.2011

 
liberaliseringrichtlijn 2007/58 Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG Memorie van Toelichting bevat de transponeringstabel en deze staat in een apart document bij ontwerp van wijziging van de spoorwegwet van 16.12.2010

transponering tabel

Kamerstuk
Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 32289 nr. 3

publicatiedatum 27.01.2010

 
wijziging interoperabiliteit-
richtlijnen voor hoge snelheid en voor conventioneel vervoer 2004/50
Besluit van 18 april 2007 tot wijziging van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen, van het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid, van het Besluit keuring spoorvoertuigen, van het Besluit spoorweginfrastructuur en van het Besluit spoorverkeer Nota van toelichting staat onderaan de publicatie van het Besluit.

transponering tabel

Staatsblad 2007/170
15.05.2007
 
veiligheidsrichtlijn 2004/49 Besluit van 18 april 2007 tot wijziging van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen, van het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid, van het Besluit keuring spoorvoertuigen, van het Besluit spoorweginfrastructuur en van het Besluit spoorverkeer Nota van toelichting staat onderaan de publicatie van het Besluit.

transponering tabel

Staatsblad 2007/170
15.05.2007
 

NB: nog in aanbouw, dus nog niet compleet. Mogelijk nog aan te vullen met Commissie Besluiten waarmee bijlagen van richtlijnen zijn aangepast.