Verdrag van NICE
verdrag tekst
text treaty
Verdrag van Lissabon
geconsolideerde versie, gepubliceerd op 30.03.2010
NL-versie

Op 13.12.2007 hebben de regeringsleiders het Verdrag van Lissabon getekend. Hiermee is een eind gekomen aan de Grondwetsdiscussie in de Europese Unie. Met dit verdrag van Lissabon wordt de besturing van de Unie aangepast, ter vervanging van het contract van Rome van 25.03.1957

UK version

The text of the Union Treaty, as decided in december 2007 by leaders of the national governments

 


Totale versie in één bestand
408 blz
Lisbon treaty in one document 408 pages
inhoudsopgave blz 01-12
content pg.01-12

verdragtekst blz. 13-46

text treaty pg. 13-46

werking blz. 47-200

functioning pg. 47-200

protocollen blz. 201-334
protocols pg 201-334
bijlagen blz. 329-334
annexes pg. 329-334
verklaringen blz. 335-360
declarations pg. 335-360
concordantietabel 361-388
table of equivalences pg. 361-388
Handvest grondrechten 389-403 Charter fundamental rights 389-403
Bericht aan lezer Note to reader
Op 23.12.2011 is een proces verbaal van verbetering van de Nederlandstalige tekst gepubliceerd in C378/3  
Hernieuwde publicatie van het Verdrag op 26.10.2012 in het Publicatieblad van de Unie nr. C326 NL-tekst

EN-text

Inter Institutioneel Akkoord tussen Raad, Parlement en Commissie over "beter wetgeven" van 13.04.2016, gepubliceerd in L123/1 van 12.05.2016 NL-tekst + verklaring

EN-tekst + verklaring

Aanvulling op het Inter Institutionele Akkoord voor niet bindende criteria NL-tekst

EN-text

Geconsolideerde versie van het Unie Verdrag *Verdrag van Lissabon" in C202 van 07.06.2016 NL-tekst

EN-text

Verdrag tot oprichting van de Vervoergemeenschap
Zuid-Oost Europa
NL-tekst

EN-text

Besluit 2018/937 van 28.06,2018 
Zetelverdeling per land van het Europees Parlement, zittingsperiode 2019-2024
NL-tekst

EN-text

Besluit 2019/2209 van 16.12.2019 (L332/152 van 23.12.2019)
Reglement van orde aanpassen Vanwege art 16 VEU en
art 238 VWEU leden 2 en 3) speelt bevolkingsgrootte in Lidstaten een rol. Door BREXIT wijzigt dit criterium
NL-tekst

EN-text