Veiligheidsmanagement systemen

Uitleg Veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement en veiligheidscertificering 2010 en 2018

Er is een onderscheid tussen de situatie van voor 16.06.2019 en daarna. Tot die datum geldt het regiem uit 2010, gebaseerd op de spoorwegveiligehidsrichtlijn 2004/49. Daarna geldt het regiem zoals verwoordt in de nieuwe veiligheidsrichtlijn 2016/798. Er zijn echter landen die gebruik maken van de mogeljkheden van uitstel van de omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving en voor die landen kan tot 16.06 2020 gebruik gemaakt worden van het regiem van 2004/49.

Situatie voor 16.06.2019
Op basis van de spoorwegveiligheidsrichtlijn 2004/49 zijn er diverse verordeningen van toepassing en “guides” beschikbaar. Deze tegel toont de links naar diverse bestanden die op KRS zijn te vinden. Met behulp van deze tegel kunt u alle relevante bestanden vinden, waarbij hier een korte uitleg wordt gegeven.

NB: door de komst van het 4e spoorpakket wijzigt het stelsel en zijn sommige verordeningen nog maar kort van toepassing. De datum waarop het nieuwe stelsel in Nederland in werking treedt ios 19.06.2019

Op basis van een op risico-analyse gebaseerde methode (in plaats van een op regels gebaseerde veiligheid staan er eisen in de richtlijn spoorwegveiligheid (omgezet in nationale wetgeving) en in de volgende verordeningen
Verordening 1158/2010 verwoordt de SMS eisen voor spoorwegondernemingen. In de bijlagen wordt uitgebreid beschreven aan welke eisen moet worden voldaan. Deze verordening is geldig tot 16.06.2025.

Verordening 1169/2010 verwoordt de SMS eisen voor infrastructuurbeheerders. Deze verordening is geldig tot 16.06.2025.

Verordening 1078/2012 legt vast hoe een organisatie zijn SMS moet onderhouden. Deze verordening blijft geldig, ook na 16.06.2019.

Verordening 1077/2012 legt vast hoe een toezichthouder (ILT) toezicht op het SMS moet houden. Deze verordening wordt per 16.06.2019 ingetrokken.

Onderaan deze tegel vindt u links naar de guides uit 2010 behorend bij de regelgeving uit 2010.

Verordening 653/2007
In artikel 10 van de richtlijn spoorwegveiligheid 2004/49 is bepaald dat  veiligheidscertificaten uit twee delen bestaan:
- een deel waarin wordt gecertificeerd dat het veiligheidsbeheersysteem van de spoorwegonderneming in de hele Gemeenschap wordt goedgekeurd (A-certificaat), en
- een tweede deel waarin wordt gecertificeerd dat de voorzieningen die de spoorwegonderneming heeft getroffen om te voldoen aan specifieke eisen om veilig op het betrokken net te kunnen opereren, zijn goedgekeurd (B-certificaat)
Verordening 653/2007 levert de modellen voor de aanvraag van een veiligheidscertificaat (bijlage III), het A-certificaat (bijlage I), het B-certificaat (bijlage II). Het spoorwegagentschap houdt een register bij van verleende certificaten. Dit is onderdeel van het register ERADIS (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety).

 

Situatie na 16.06.2019
Door de vaststelling van het 4e spoorpakket in 2016 is de spoorwegveiligheidsrichtlijn vervangen door een nieuwe richtlijn 2016/798. Vanaf deze datum van 16.06.2018 zullen veiligheidscertificaten door ERA verleend gaan worden en niet meer door de nationale toezichthouders (NSA’s). In 2018 zijn er daarvoor 4 verordeningen gepubliceerd die de eerder genoemde verordeningen vervangen en op termijn intrekken. Alle aanvragen voor een veiligheidscertificaat moeten bij het “unieke” loket van ERA (One Stop Shop) worden ingediend.

De bijbehorende Nederlandse spoorwegwet waarmee de nieuwe spoorwegveiligheidsrichtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving zal eind februari 2019 zijn vastgesteld. In 2019 zal ook een Regeling Interoperabiliteit en Veiligheid worden gepubliceerd.

De bijbehorende Europese verordeningen zijn:

Verordening 2018/761 over toezicht door de NSA. Deze verordening vervangt 1077/2010. Deze verordening uit 2010 blijft nog geldig tot 16.06.2019
Verordening 2018/762 verwoordt de SMS criteria en vervangt de verordeningen  1158/2010 en 1169/2010. Deze twee verordeningen vervallen uiterlijk 16.06.2025. Deze verordening maakt gebruik van de eisen uit verordening 1178/2012 die dan ook van toepassing zal blijven. De verordeningen 1158 (spoorwegondernemingen) en 1169 (infrastructuurbeheerder) uit 2010 blijven bestaan om de voor 16.09.2019 verleende certificaten en vergunningen een wettelijke basis te laten houden.
Verordening 2018/763 verwoordt de regeling voor afgifte van het veiligheidscertificaat. Deze verordening vervangt 653/2007. Deze laatste blijft geldig tot 16.06.2019.
Verordening 2018/764 is nieuw en toont de tarieven die ERA hanteert voor de afgifte van een veiligheidscertificaat.

Bij de nieuwe verordeningen 2018/761, 762, 763 3n 764 heeft ERA ook nieuwe guides geschreven.

2018 guide 01
Application guide for the granting of single safety certificates A guide for the applicants,
NL versie van 29.06.2018

2018 guide 02
Application guide for the granting of single safety certificates A guide for the authorities
NL-versie van 10.09.2018

2018 guide 03
Safety management system requirements for safety certification or safety authorisation
EN-versie 1.2 van 04.09.2018)

2018 guide 04
Supervision guide
EN-versie 1.0 van 29.06.2018

2018 guide 05 EN-versie
2018 guide 05 NL-versie
Management Maturity Model
EN-versie 1.0 van 29.06.2018

2018 guide 06
Enforcement Management Model
EN-versie 1.0 van 29.06.2018

2018 guide 07
Coordination between national safety authorities A common approach to supervision
EN-versie 1.0 van 29.06.2018

2018 guide 08
Guide behorend bij verordening 1078/2012. Deze guide is afkomstig uit de set van voor 16.06.2019, maar omdat deze verordening geldig blijft wordt deze guide hier vermeld.
Deze verordening gaat over de monitoring van het veiligheidsmanagement
EN-versie 1.0 van 17.07.2014

 


 

 

ONderstaande gegevns zijn eerder op deze site verschenen en inmiddels deels achterhaald

De ERA heeft een handleiding gemaakt voor het schrijven en het beoordelen van veiligheidsmanagement systemen. Aan de basis ligt uiteraard de veiligheidsrichtlijn 04/49/EC, met daarnaast twee Verordeningen die een nadere invulling geven van de desbetreffende artikelen uit de richtlijn. Er bestaat een Verordening 1158/2010/EC voor spoorwegondernemingen en een Verordening 1169/2010/EC voor infrastructuurbeheerders. In april 2011 heeft de ERA voor deze Verordeningen een gids gemaakt ERA/GUI/06-2011/SAF. Dit is een instrument voor de nationale veiligheidsautoriteit (NSA) om het veiligheidsmanagement systeem voor spoorwegondernemingen en de veiligheidsvergunning voor infrastructuurbeheerders te beoordelen.

Om partijen in de spoorwegwereld in de gelegenheid te stellen een goed SMS te maken heeft ERA tevens een set documenten gemaakt die partijen kunnen helpen bij het ontwerp en de implementatie van een veiligheidsmanagement systeem.

Onderstaand een overzicht van alle relevante documenten. Op dit moment (april 2011) zijn een aantal documenten uitsluitend beschikbaar in de Engelse taal, wellicht dat daar in de toerkomst nog verandering in komt.

naam nummer publicatie link opmerkingen
veiligheidsrichtlijn
geconsolideerde versie

bijgewerkt tot november 2009

    NL

EN

M1 Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008
L 191 1 18.7.2008

M2 Richtlijn 2008/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
L 345 62 23.12.2008

M3 Richtlijn 2009/149/EG van de Commissie van
27 november 2009
L 313 65 28.11.2009

CSM voor conformity veiligheidscertificaat spoorwegondernemingen 1158/2010/EU
van 09.12.2010
L326/11
10.10.2010
NL

EN

 
CSM voor conformity veiligheidsvergunning infrastructuurbeheerders 1169/2010
van 10.12.2010
L327/13
11.12.2010
NL

EN

 
         
Application guide for NSA's for safety certification and safety authorisation ERA/GUI/06-2011/SAF
van 07.04.2011
ERA-website EN  
Guide for national safety authorities,  issuing a safety certificate (SC) or safety authorisation (SA) ERA/GUI/11-2013/SAF
van 19.06.2014
version 1.3
ERA-website EN  
Policy paper for the revision of the Common Safety Methods on Conformity Assessment ERA-REP-109 V1.0
van 16.06.2014
ERA website EN  
         
Guide for design and implementation
Safety Management Systems
       
system approach ERA/GUI/01-2011/SAF ERA-website NL

EN

 
terminology ERA/GUI/02-2011/SAF ERA-website EN  
standards ERA/GUI/03-2011/SAF ERA-website EN  
internal audit ERA/GUI/04-2011/SAF ERA-website EN  
building knowledge texts ERA/GUI/05-2011/SAF ERA-website EN