NIEUWS

14 augustus 2019
Na de publicatie van de herziene en aangepaste TSIs heeft ERA nu ook het chronologisch overzicht aangepast van welke versie van een TSI wanneer van toepassing was/is

7 augustus 2019
ILT heeft via de Staatscourant een beleidsregel "Rol infrastructuurbeheerder bij voertuigvergunning" gepubliceerd waarmee invulling wordt gegeven aan het vrijwillig vooroverleg dat zij op verzoek van een spoorwegonderneming organiseren ten behoeve van een aanvraag voor een voertuigvergunning

4 juli 2019
Van alle gewijzigde documenten uit het interoperabiliteitspakket van 16.05.2019 zijn nu ook de geconsolideerde versies beschikbaar

27 mei 2019
EC heeft in een apart publicatieblad LI 139 het zogenaamde interoperabiliteitspakket gepubliceerd met besluiten van 16.05.2019. In dit pakket worden 10 van de 11 TSI's aangepast en de 11e TS (OPE) vervangen door 2019/773. Tevens een aanpassing van de besluit voor het voertuigregister ERATV (2011/665), een nieuwe verordening voor het infrastructuurregister 2019/777 en de ECM-verordening 2019/779.

8 april 2019
Andermaal is er een wijziging gepubliceerd van de taaleisen van machinisten in het internationaal verkeer. Dit keer als een Verordening die paragraaf 8 van bijlage VI van de machinistenrichtlijn 2007/59 wijzigt. De wijziging biedt ruimte voor proefprojecten voor een alternatieve communicatie in het kort grensverkeer uitvoeren. Deze proefprojecten dienen om effecten van afwijkingen van art 1 van deze verordening te onderzoeken.

23 maart 2019
Er was afgesproken dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de Unie zou verlaten. Inmiddels is deze datum twee weken opgeschoven, maar de regelgevingsmachine van de Unie gaat onverdroten door. Op 25 maart zijn er vele besluiten genomen en 27 maart gepubliceerd om vergunningen en certificaten op termijn in te trekken. Zo verliezen op spoorweggebied veiligheidsvergunningen en certificaten ingevolge de veiligheidsrichtlijn op het rondgebied van de EU bij een Brexit hun geldigheid na 9 maanden. Dat geldt ook voor vergunningen van Britse spoorwegondernemingen (2012/34) en machinistenvergunningen (2007/59). Er is hiervoor een Verordening 2019/503 vastgesteld die in werking treedt als het UK uit de Unie treedt (toepassing van art 50 van het Verdrag)
Tevens wordt de CEF Verordening 1316/2013 aangepast door middel van Verordening 2019/495

23 november 2018
De Europese Commissie heeft een wijop 29 maart 2019 ziging van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen vastgesteld in Richtlijn 2018/1846. Deze richtlijn heeft een aantal kleinen wijzigingen van de definities, maar het belangrijkste is het verplichten van de nieuwe RID-2019. Het nieuwe RID-2019 is hier beschikbaar (1082 blz !), maar ook te vinden op de website van OTIF. Er is alleen nog een Engelstalige versie beschikbaar. Ook de wijziging van de richtlijn bevat geen bijlage met het vertaalde RID. Het RID-2019 is van toepassing vanaf 01.01.2019. 

21 november 2018
Richtlijn 2012/34, één Europese spoorwegruimte voorziet in art 11 in een uitvoeringsverordening om verstoring van het economisch evenwicht tussen de open toegang en openbare dienstcontracten te beoordelen. Uitvoeringsverordening 2018/1795 biedt het kader voor een dergelijk onderzoek door de toezichthoudende instanties.

25 okt 2018
Op basis van art 47 van de interoperabiliteitsrichtlijn 2016/797 zijn er nieuwe specificaties voor de voertuigregisters gepubliceerd door de Europese Commissie in een uitvoeringsbesluit 2018/1614 van 25.10.2018. Met dit besluit wordt 2007/756 per 16.06.2021 ingetrokken

13 juni 2018
TSI-ENE en TSI-Loc&Pas zijn aangepast in verband met aangepaste regels voor energiemeters en gegevensverzameling. Deze aanpassingen voor beide TSI's staan in één verordening 2018/868

13 juni 2018
Omdat ERA veiligheidscertificaten gaat verstrekken en materieel gaat certificeren, zijn er regels opgesteld voor bezwaar en beroepsprocedures. Deze regels staan in een uitvoeringsverordening van 13.06.2018, gepubliceerd onder nummer 2018/867

2 mei 2018
Omdat ERA veiligheidscertificaten gaat verstrekken en materieel gaat ertificeren, zullen de leges voor deze certificaten ook door ERA worden geïnd. De te hanteren procedures en tarieven staan in een tarievenbesluit 2018/764.

25 april 2018
In artikel 11 van de interoperabiliteitsrichtlijn zit een klein vertaalfoutje. Met een publicatie van een rectificatie op 25 april 2018 is dit hersteld

9 april 2018
Op basis van het 4e spoorpakket kunnen Europese veiligheidscertificaten worden aangevraagd bij ERA, maar ook de nationale certificaten moeten hier aangevraagd worden. Hiervoor geldt een verordening praktische regelingen 2018/763

4 april 2018
Als gevolg van de wijzigingen in de voertuigtoelating door ERA in plaats van de nationale overheden is er een uitvoeringsverordening 2018/545 gepubliceerd met praktische regelingen voor de afgifte van typegoedkeuringen en vergunningen spoorwegmaterieel

22 maart 2018
Aan de goederen corridor verordening 913/2010 is er een nieuwe corridor toegevoegd, lopend van Oostenrijk (linz en Salzburg) via Slovenië, Kroatië (Zagreb), Servië (belgrado) en Bulgarije (Sofia) , tot Svilengrad aan de Turkse grens. Deze aanvulling is gepubliceerd in L82/13 van het Official Jourmal van 26.03.2018 onder nummer 2018/500

21 maart 2018
De Corridor van de Noordzee naar de Middellandse zee is uitgebreid met een verbinding naar Geneve. Vastgelegd in een Verordening 2018/491. Hiermee wordt de Goederencorridor verordening 913/2010 aangepast

8 maart 2018
Eveneens in het kader van vervanging van bestaande verordening tbv 4e spoorpakket zijn de eisen aan veiligheidsmanagement van spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders aangepast. De nieuwe verordening 2018/762 vervangt de verordeningen 1158/2010 en 1169/2010

16 februari 2018
In het kader van het 4e spoorpakket zullen vele bestaande verordeningen en commissie besluiten vervangen worden. Op 25 mei 2018 is verordening 2018/761 gepubliceerd inzake het toezicht door de NSA's op ondernemingen die beschikken over een veiligheidscertificaat of veiligheidsvergunning. Deze verordening vervangt 1077/2012

11 januari 2018
Aanpassing van spoor goederen corridor Atlantic in Spanje en Portugal, deze aanpassing staat in Verordening 2018/300 van 11 januari 2018

23 november 2017
Op basis van richtlijn 2012/34 kan de Europese Commissie nadere besluiten nemen. Een nieuw document is de toegang en het gebruik van bijkomende diensten.
Op basis van art 13 lid 9 van de richtlijn kunnen hiervoor bindende voorwaarden worden gesteld. Dit geschiedt nu in Verordening 2017/2177 van 22.11.2017. Deze verordening is pas vanaf begin 2019 van toepassing.

4 september 2017
Op basis van richtlijn 2012/34 kan de Europese Commissie nadere besluiten nemen. Zo is bijlage VII van de richtlijn vervangen door een nieuwe bijlage. Deze bijlage bevat het tijdschema voor het aanvragen van netwerk capaciteit. Dit is verwoord in document 2017/2075 Hoewel het document al op 04.09.2017 is vastgesteld, is het pas op 14.11.2017 gepubliceerd.

26 september 2017
Op basis van het 4e spoorwegpakket in Verordening 2016/796 krijgt ERA de coördinerende rol voor het verlenen van veiligheidscertificaten, materieeltoelating en ERTMS specs Dit MB besluit van 26.09.2017 geeft weer hoe ERA per juni 2018 het loket gaat inrichten

19 mei 2017
In OJ 128 I (afwijkend nummer) is het besluit 2017/849 gepubliceerd. Deze Verordening is een wijziging van de bijlagen bij de TEN-T Verordening 2013/1315. Het besluit is al in december 2016 genomen, echter pas na een half jaar gepubliceerd. NB het is een groot bestand van 31 Mb.

6 februari 2017
De auteurs van het handboek spoorwegrecht (Adriaan Hagdorn, Viola Suto en Andres Wedzinga) hebben vandaag hun werk gepresenteerd en het eerste exemplaar aangeboden aan Hellen van Dongen, directeur Spoor en Openbaar Vervoer van het Ministerie van In&M. Dit handboek legt uit hoe de Nederlandse huidige wetgeving voor spoorvervoer tot stand is gekomen.Uiteraard speelt de Europese regelgeving daarin vanaf de negentiger jaren van de vorige eeuw een belangrijke rol. Nadere info over het boek vindt u hier. Via een link op die pagina kunt u het boek ook bestellen bij de uitgever.

2 februari 2017
De Verordening voor goederenvervoer corridors 913/2010 is aangepast. Er is een extra goederen corridor gedefinieerd van Polen via Hongarije, Slowakije naar Slovenië.In Verordening 2017/177 wordt gesproken over de volgende verbindingen Koper-Ljubljana-/Zalaszentivan-Sopron/Csorna-/(grens HongarijeServië ) - Kelebia-Budapest -/- Komárom - Leopoldov/Rajka-Bratislava - Žilina-Katowice/Kraków - Warszawa/Luków - Terespol - (grens Polen-Belarus). 
Tevens is in Verordening 2017/178 de al eerder gepubliceerde aanpassing van de Noodzee-Oostzee goederenvervoer corridor uit Verordening 913/2010 opnieuw bekend gemaakt. Hierbij gaat het om een extra verbinding naar Zuid Polen en een verbinding van deze corridor met Tsjechië.

5 januari 2017
Het implementatieplan ERTMS voor het kernnetwerk (TEN-T-corridors) Uitvoeringsverordening 2017/06 is gepubliceerd in L0003 van 6 januari 2017

14 december 2016
Op 23 december zijn de vastgestelde wijzigingen van de politieke pijler van het 4e spoorpakket gepubliceerd. Het gaat om de richtlijn voor de Single European Rasilway Area 2012/34 die nu gewijzigd is met richtlijn 2016/2370. Het tweede document is de verordening voor de marktopening binnenlands personenvervoer per spoor 1370 uit 2007. Deze is aangepast met verordening 2016/2338. Tot slot is de verordening 1192 uit 1969 voor rekeningstelsels van spoorwegondernemingen ingetrokken door verordening 2016/2337.

26 oktober 2016
De Verordening voor spoorwegstatistiek 91/2003 is aangepast. Op 23 november is een wijzigingsbesluit gepubliceerd in Verordening 2016/2032

14 september 2016
Verordening 2016/1628 is nu van toepassing voor de emissie van verbrandingsmotoren van niet-weg-gebonden voertuigen. Deze Verordening vervangt richtlijn 1997/68. In deze richtlijn waren treinen uitgesloten in het toepassingsbereik (zie bijlage 1, paragraaf 1C).Met deze vervangende Verordening zijn treinen niet langer uitgesloten. Deze Verordening maakt tevens een aanpassing van de IMI-Verordening 1024/2012. Met de aanpassing (zie art 62 van 2016/1628 van deze Verordening) moeten Lidstaten de toelating van materieel melden aan andere Lidstaten.

15 juni 2016
Er is een nieuwe versie van de TSI-CCS Command & Control and Signalling gepubliceerd. Deze versie vervangt alle voorgaande versies en tevens de wijzigingen op de laatste herziene versie 2012/88.Deze TSI is nu ook een Verordening. Waren de TSIs in het verleden Commissie Besluiten die nationale omzetting in nationale regels vereisten,nu zijn alle TSI;s vervangen door een Verordening, waarbij een verordening rechtstreeks van toepassing is in Europa. Inmiddels zijn alle TSI's nu vervangen door een Verordening

10 juni 2016
Er is een wijziging van de TSI-SRT gepubliceerd. Deze wijziging brengt geen veranderingen aan in de tunnel veiligheidseisen. Onterecht was in art 7 van de TSI-tunnelveiligheid in het deel TSI-beslissing de verplichting tot het maken van een uitvoeringsplan CCS opgenomen. Met de wijziging is in de TSI-SRT deze verplichting geschrapt. In de TSI-CCS is die verplichting wel opgenomen.

1 juni 2016
De taaleisen op grensbaanvakken leveren al jaren discussie op tussen vervoerbedrijven, infrabeheerder en toezichthouder. Taalniveau B1 werd te hoog gevonden voor de beperkte toepassing op grensbaanvakken. Met richtlijn 2016/882 wordt dit gerepareerd

26 mei 2016
Op donderdag 26 mei 2016 is de technische pijler van het 4e spoorpakket gepubliceerd, besluiten die op 11 mei zijn genomen. Na een discussie van 2 jaar is er eind juni 2015 tussen de Lidstaten (Raad) en het Europees Parlement een akkoord overeengekomen. Na nog een klein jaar administratieve afhandeling zijn deze twee richtlijnen en verordening gepubliceerd. Deze termijn is mede zo lang geweest omdat er eerst ook een inhoudelijk akkoord over de politieke pijler van het 4e spoorpakket moest zijn. Dit akkoord is in april 2016 onder Nederlands voorzitterschap bereikt. Daarmee was de weg vrij voor de finale besluitvorming over de technische pijler.
De technische pijler bestaat uit een herziene interoperabiliteitsrichtlijn 2016/797, een herziene richtlijn spoorwegveiligheid 2016/798 en een nieuwe verordening voor het spoorwegagentschap 2016/796. De meest belangrijke wijziging is dat de vergunning verlening aan internationaal rijdende spoorwegondernemingen en de toelating van mobiele systemen voor internationaal verkeer door de ERA gaat geschieden in plaats van de nationale veiligheidsinstanties. Deze nationale veiligheidsinstanties spelen wel een rol in het proces van beoordeling

8 april 2016
Bij de richtlijn voor de Single European Railway Area (SERA) 2012/34 horen een groot aantal uitvoeringsverordeningen. Vandaag is er weer een uitvoeringsverordening gepubliceerd voor criteria voor kaderovereenkomsten tot toewijzing van spoorinfrastructuurcapaciteit 2016/545.

31 maart 2016
Er is een nieuwe kabelbaanverordening gepubliceerd, ter vervanging van de bestaande richtlijn 2000/09 + omzetting in nationale regelgeving. Deze nieuwe Verordening 2016/424 is onderdeel van een pakket verordeningen behorend bij het New Legislative Framework voor product certificering (2008/768). Gelijktijdig zijn er ook Verordeningen voor gasinstallaties en persoonlijke beschermingsmiddelen ontwikkeld. Omdat er in deze kabelbaanverordening ook taken voor Lidstaten staan, blijft er een nationale wetgeving bestaan om deze nationale taken op gebied van vergunningverlening en toezicht vast te leggen. 
De Europese Commissie heeft gelijktijdig voor deze NLF Verordeningen een nieuwe versie van de "Blue Guide" ontwikkeld. Ook deze is op de website te vinden..

12 maart 2016
Er is een rectificatie van de TSI-ENE, lijkt veel, maar er is slechts het herstel van een typefout in de Nederlandse versie, waarbij naar een foutief NEN norm nummer werd verwezen.

12 februari 2016
Het is lang stil geweest aan het kant van de Europese regelgevers. Er zijn wel lopende acties, zoals de herziening van een aantal TSI's en discussies over uitvoeringsbesluiten SERA, maar er is geen nieuwe regelgeving op spoorgebied gepubliceerd. In de Raadswerkgroepen en het Europees Parlement is gediscussieerd over het vierde spoorpakket. Dit pakket bestaat uit een technische pijler, (met de herziening van de interoperabiliteitsrichtlijn, de richtlijn spoorwegveiligheid en de verordening voor het spoorwegbureau) en een politieke pijler (met de opening van de nationale markt en een scheiding tussen infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen). Over de technische pijler is eind juni 2015 een akkoord bereikt tussen de onderhandelaars van de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Daarna zijn de teksten vertaald in alle talen van de Unie en vervolgens moet het resultaat worden geaccordeerd door de Raad zelf en door het plenaire Europees Parlement. In december 2015 heeft de Raad zijn goedkeuring aan het voorstel gegeven. Vandaag is dit Raadsbesluit gepubliceerd in het C-gedeelte van het Officiële Publicatieblad. Als daarna ook het Europees Parlement de teksten goedkeurt zijn de richtlijnen en verordening van de technische pijler definitief vastgesteld. Maar zover is het nog niet, Om alvast kennis te kunnen nemen van het vermoedelijke akkoord, zijn de teksten van het Raadsbesluit gepubliceerd. Bij de publicatie is in een afzonderlijk document een motivatie gegeven van het besluit, samen met de wijzigingen die ten opzicht van de oorspronkelijke voorstellen zijn aangebracht. Alle documenten staan bij elkaar vermeld op de pagina "Alle Europese regelgeving".

16 juli 2015
ERA heeft het overzicht wanneer welke TSI van toepassing was, aangepast en opnieuw gepubliceerd. Nu er geen TSI's meer in procedure zijn sinds eind juni 2015 is dit overzicht actueel. Alle laatste wijzigingen (TSI-OPE en TSI-WAG) zijn vermeld.

14 juli 2015
Publicatie van een wijzigingsverordening 2015/1136. Dit is een wijziging van de Verordening 402/2013 Common Safety Risk Methods Assessments. In deze wijziging zijn de "risicoaanvaardingscriteria” voor technische systemen vervangen door „geharmoniseerde ontwerpdoelstellingen” voor systemen.

9 juli 2015
Twee besluiten van het SERAC comité zijn gepubliceerd. Het betreft de toezicht verordening 2015/1100 op de spoormarkt en het uitvoeringsbesluit 2015/1111 voor uitbreidingen van de noordzee-oostzee goederencorridor naar Zuid Polen en naar Tsjechië.

30 juni 2015
De lang verwachte wijziging van TSI-OPE is vandaag gepubliceerd met nummer 2015/995. ERA heeft in 2013 adviezen uitgebracht, het daarop volgende voorstel van EC is op 06.11.2014 vastgesteld. Daarna volgde de scrutiny procedure via de Raad en uiteindelijk 30.06.2015 gepubliceerd.
De medische en psychologische eisen voor personeel zijn gewijzigd, alsmede het toepassingsbereik (volledig netwerk) en invulling van open punten.

23 juni 2015
De in de bijlage bij Commissie Besluit 2015/974 vermelde lidstaten krijgen toestemming om de in die bijlage vermelde afwijkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen op hun grondgebied toe te passen.

17 juni 2015
De lang verwachte wijziging van de TSI-WAG is gepubliceerd als 2015/924, een besluit van 08.06.2015. Deze wijziging betreft het aanbrengen van GE-markering, (art 3c), de keuring van composiet remblokken in de artikelen 8 en 9 en de daarmee verband houdende wijzing van de tekst van de TSI-WAG zelf. 

12 juni 2015
In deze Verordening 2015/909 worden de modaliteiten vastgesteld voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien met het oog op de vaststelling van de heffingen voor het minimum toegangspakket en voor de toegang tot infrastructuur die dienstvoorzieningen verbindt als bedoeld in artikel 31, lid 3, van Richtlijn 2012/34/EU.

12 mei 2015
ERA heeft in samenwerking met OTIF een notitie geschreven waarin de rol en verantwoordelijkheden van Risk Assessment Bodies (RASBO's) zijn uitgelegd.Tevens staan in de notitie de wijze van erkenning en accreditatie van RASB's beschreven.

13 maart 2015
Op het terrein van de richtlijn 2012/34 een Europese spoorwegruimte zijn er twee documenten gepubliceerd: het eerste is een rectificatie van de richtlijn zelf; het tweede is een uitvoeringsverordening 2015/429 om de kosten van geluidhinder te kunnen verrekenen met de gebruiksvergoeding (heffing). Deze uitvoeringsverordening heeft tot doel om het gebruik van stillere wagens en treinen te stimuleren.

11 maart 2015
In de Staatscourant is het bericht 2015/7019 geplaatst dat Richtlijn 2014/106/EU van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG is omgezet in nationaal recht. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen omdat de bestaande wetgeving een verwijzing naar deze bijlagen kent. 
Deze wijziging gaat gelden met ingang van 1 januari 2016.

3 maart 2015
De wet ‘Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ treedt op 1 april 2015 in werking. Vandaag is het inwerkingtredingbesluit 2015/92 van de wet en onderliggende regelgeving gepubliceerd in de Staatscourant

26 februari 2015
Publicatie van 2015/302, met de wijziging van bijlage III van de TSI-TAP (454/2011)

4 februari 2015
In het kader van alle uitvoeringshandelingen van richtlijn 2012/34 (één Europese spoorwegruimte) is weer een volgende uitvoeringsverordening 2015/171 gepubliceerd. Deze keer over de procedure voor vergunningverlening aan spoorwegondernemingen

20 januari 2015
ERA heeft een heel handig overzicht gepubliceerd wanneer welke TSI van kracht is, chronologisch overzicht TSI's. Na een eerste lijst waarin nog een foutje zat, nu een goede versie (NB: de herziening van de bijlage III van TSI-TAP is nog niet opgenomen)

6 januari 2015
Bij de publicatie op 12 augustus 2014 van de criteria voor de aanvrager van spoorwegcapaciteit 870/2014 is abusievelijk een foutieve versie gepubliceerd. Op 7 januari 2015 is een nieuwe versie van de  uitvoeringsverordening gepubliceerd met nummer 2015/10

5 januari 2015
De geplande wijziging van bijlage III en bijlage A van de TSI-CCS (2012/88) zijn op 7 januari in het Publicatieblad verschenen. Vanwege de nieuwe nummeringssystematiek is dit document gepubliceerd onder nummer 2015/14. De wijziging omvat ook enkele tekstwijzigingen van de TSI zelf.

13 december 2014
publicatie van een wijziging van het Reglement van Orde van de Raad 2014/900/EU, ivm een wijziging van de stemverhoudingen

12 december 2014
publicatie in de Staatscourant van een wijziging van de Regeling tarieven spoorwegwet nr. IENM/BSK-2014/259485.

12 december 12.2014
Na een lange periode van opsparen van besluiten zijn er vandaag een groot aantal publicaties gedaan, waaronder 7 TSI's (INF, PRM, ENE, L&P, SRT, NOI, TAF)

Verordening (EU) nr. 1299/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem infrastructuur van het spoorwegsysteem in de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit.

Verordening (EU) nr. 1301/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem „energie” van het spoorwegsysteem in de Unie.

Verordening (EU) nr. 1302/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende een technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem „rollend materieel — locomotieven en reizigerstreinen” van het spoorwegsysteem in de Europese Unie.

Verordening (EU) nr. 1303/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende „veiligheid in spoorwegtunnels” van het spoorwegsysteem in de Europese Unie.

Verordening (EU) nr. 1304/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem „rollend materieel — geluidsemissies” tot wijziging van Beschikking 2008/232/EG en tot intrekking van Besluit 2011/229/EU.

Verordening (EU) nr. 1305/2014 van de Commissie van 11 december 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen voor goederenvervoer van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 62/2006.

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2014/880/EU van 26 november 2014 inzake de gemeenschappelijke specificaties van het register van de spoorweginfrastructuur (RINF) en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2011/633/EU.

Aanbeveling van de Commissie 2014/881/EU van 18 november 2014 betreffende de procedure om aan te tonen in welke mate bestaande spoorlijnen voldoen aan de fundamentele parameters van de technische specificaties inzake interoperabiliteit.

Richtlijn 2014/106/EU van de Commissie van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap.

Aanbeveling van de Commissie 2014/897/EU van 5 december 2014 over aangelegenheden in verband met de indienststelling en het gebruik van subsystemen van structurele aard en voertuigen op grond van de Richtlijnen 2008/57/EG en 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2014/895/EU van 10 december 2014 tot vaststelling van het format voor het verstrekken van de gegevens als bedoeld in artikel 21, lid 3, van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2014/896/EU van 10 december 2014 tot vaststelling van het formaat voor het mededelen van informatie van de lidstaten over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

10 december 2014
Het Verdrag van Luxemburg over de zekerstelling van rollend materieel is door de Unie overgenomen in 2014/888 van 04.12.2014.

11 augustus 2014
Op basis van de richtlijn 2012/34 voor één Europese spoorwegruimte kunnen er diverse uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld, na besluitvorming in het SERA-comité. Op 11 juli heeft SERAC twee besluiten genomen die nu als uitvoeringsverordeningen zijn gepubliceerd. 

Verordening 869/2014 over de criteria voor een onderzoek om te bepalen of:
a) het hoofddoel van een voorgestelde spoorvervoersdienst erin bestaat passagiers te vervoeren tussen stations in verschillende lidstaten en 
b) het economisch evenwicht van een openbaredienst contract voor spoorvervoer door een internationale passagiersdienst per spoor in gevaar komt.

Verordening 870/2014 stelt de criteria vast die een Infrastructuurbeheerder mag hanteren bij zijn onderziek naar hun gewettigde verwachtingen ten aanzien van toekomstige inkomsten en het toekomstige gebruik van de infrastructuur wordt voldaan 

25 juli 2014
De nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming Shift to Rail (642/2014) heeft een organisatie nodig. De procedure  voor benoeming van een directeur is gestart COM/2014/10363.

10 juli 2014
Wijziging van bijlage I van de veiligheidsrichtlijn 2004/49. Richtlijn 2014/88 wijzigt de gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren. Dit heeft gevolgen voor de rapportage van ILT aan ERA en daaraan voorafgaand de rapportage van de spoorwegondernemingen aan ILT.

25 juni 2014
Wijziging van de bijalgen van de machinistenrichtlijn 2007/59. Richtlijn 2014/82. Bijlage II (medische eisen) wordt gezichtsvermogen aangepast, in bijlage IV (vergunning vereisten) wordt in z'n geheel vervangen en in bijlage VI (vakkennis infrastructuur) wordt paragraaf 8 (taalexamen) aangepast

17 juni 2014
Oprichting van een gemeenschappelijke onderneming Shift to Rail (S2R) Verordening 642/2014.S2R moet de coördinatie en beheer van de Unie investeringen organiseren voor onderzoek en innovatie van de spoorsector.

9 mei 2014
bijlage III bij de TEN-T Verordening 2012/1315 wordt aangepast voor buurlanden Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.Gedelegeerde Verordening 473/2014.

29.03.2014
De Europese Commissie heeft 29 maart 2014 een interpretatieve mededeling gepubliceerd over Verordening 1370/2007. Deze Verordening gaat over de openbare dienstverplichting en de af te sluiten contracten. In deze mededeling geeft de Europese Commissie haar interpretatie van een aantal onderwerpen van deze Verordening.

19.03.2014
De bijlage 1 van de CEF Verordening 1316/2013 is aangepast. Reden voor aanpassing is: financieringsprioriteiten voor vervoer in het kader van meerjarige en jaarlijkse werkprogramma's. Deze wijziging is pas 19 maart gepubliceerd onder nummer 275/2014 van 07.01.2014.

11.03.2014
In bijlage III van de interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57 is bepaald dat bij de exploitatie van het spoorwegnet de wettelijke normen inzake geluidhinder in acht moeten worden genomen. Met Richtlijn 2014/38 wordt deze tekst van paragraaf 1.4.4 vervangen met een tekst: het ontwerp en gebruik van het spoorwegsysteem mag geen aanleiding geven tot een ontoelaatbaar niveau van geluidsemissies in bestuurderscabines en in de nabijheid van de spoorweginfrastructuur.

15.02.2014
in het kader van de uitwisseling van gegevens tussen NSA's voor de registers van machinisten is besloten het IMI-netwerk van de EUropese Commissie te gebruiken. Daartoe is er een uitvoeringsbesluit nodig bij de IMI-Verordening. Na bespreking in het IMI-comité is deze uitvoeringshandeling vastgesteld onder nummer 2014/89/EU van 14.02.2014

10.01.2014
De functie van de huidige directeur van het Spoorweg Agentschap komt eind 2014 vacant. Er is een sollicitatieprocedure gestart COM/2014/10345.

24.12.2013
Op 6 december heeft het comité voor het vervoer over land Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat een besluit genomen om bijlage 1 van de overeenkomst aan te passen. Met dit besluit is er een wederzijdse erkenning van interoperabiliteit certificaten (2008/57) en veiligheidscertificaten (2004/49) tussen Zwitserland en landen van de Unie. Dit besluit is gepubliceerd onder nummer 2013/804/EU in het OJ 352/79. In de tabellen van de website is naast de Nederlandse en Engelse tekst, ook de Duitstalige versie opgenomen.

20.12.2013
Na een lange discussie zijn vandaag de nieuwe TEN-T Verordening 1315/2013 en de CEF Verordeningen 1316/2013 gepubliceerd. De TEN-T Verordening vervangt de versie 661/2010, terwijl de CEF Verordening de vorige regelingen voor financiële bijstand voor Europese infrastructuur 680/2007 en 67/2010 intrekt. Belangrijk is te melden dat met deze publicaties ook de RFC Verordening voor Goederenvervoer Corridors 913/2010 is aangepast.Met name de routes van de corridors zijn uitgebreid. (NB: vanwege de vele kaartjes zijn de bestanden van de TEN-T Verordening 119 Mb groot!).

16.12.2013
De Europese Commissie heeft een voorstel aan Raad en Europees Parlement gepresenteerd over het financieringsprogramma Shift to Rail (shift2rail). Op de website van EC zijn naast het voorstel COM(2013)922 en bijlagen, ook een persbericht, impact assessments en meningen van andere partijen terug te vinden (link naar web EC). Het komend Grieks voorzitterschap heeft aangekondigd de voorstellen tijdens haar voorzitterschap (eerste helft 2014) te zullen gaan bespreken in de Raadswerkgroep Landtransport.

13.12.2013
Er is een herziene versie van de Gemeenschappelijke Veiligheidsdoelen (Common Safety Targets) gepubliceerd. Dit Uitvoeringsbesluit 2013/753 van 11.12.2013, vervangt de NRW (Nationale Referentie Waarden) door de waarden uit bijlage 1 bij dit Besluit. Dit besluit van 11.12.2013 vervangt het oude besluit uit 2012 dat was gepubliceerd onder nummer 2012/226 van 23.04.2012, dat op zijn beurt weer een vervanging was van 2010/409.

07.12.2013
Wijziging van TSI-TAP (454/2011) inclusief de bijlagen I, III, IV, V en VI, door middel van wijzigingsverordening 1273/2013 van 06.12.2013.

04.12.2013
Een volgende wijziging van de TSI-OPE2013/710/EU van 02.12.2013 is op 04.12.2013 gepubliceerd, een vervanging van aanhangsel A door ERTMS/ETCS en ERTMS/GSM-R exploitatievoorschriften. Het document zelf staat op de ERA-website. Helaas nog een concept versie van 29.08 2012. Hopelijk staat er binnenkort wel het definitieve document.

03.12.2013
Vandaag is een kleine wijziging van de TSI-WAG 1236/2013 gepubliceerd die op 01.01.2014 in werking treedt. 1 jaar na inwerkingtreding moeten alle nieuwe sluitseinen gecertificeerd zijn.

30 april 2013
Op 3 mei is een uitvoeringsverordening 402/2013 gepubliceerd voor de tweede set Common Safety Methods Risico-Analyse. Deze Verordening treedt 21 mei 2013 in werking en vervangt 352/2009 ingaande 21 mei 2015. In de nieuwe Verordening wordt de erkenning van veiligheid keuringsinstanties geregeld. In de herziening van de interoperabiliteitsrichtlijn en van de veiligheidsrichtlijn in het 4e spoorpakket wordt van deze erkende instanties gebruik gemaakt.

19 april 2013
Publicatie van een rectificatie van de Nederlandse tekst van Beschikking 2008/232/EG van de Commissie van 21 februari 2008 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem „rollend materieel” van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem. Met name van hoofdstuk 7 van deze TSI zijn de paragrafen 7.14 - 7.1.8 vervangen

12 april 2013
De Commissie Beschikking uit 2006 voor de TSI-Wagons (2006/861) is per 01.01.2014 vervangen door een Verordening 321/2013 van 13.03.2013. De bestaande TSI wordt ingetrokken. Op de website van ERA is kort daarna ook een guide voor deze TSI ter beschikking gekomen. ERA/GUI/07-2011/INT

23 maart 2013
In TSI-TAF is bijlage A aangepast, door middel van Verordening 280/2013/EU van 22 maart 2013. Publicatie in PB L84 pag 17+18

12 maart 2013
De wijzigingsrichtlijn van bijlage III van de interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57, in verband met de toegankelijkheid, is vandaag gepubliceerd onder nummer  2013/09/EU van 11.03.2013.

30 januari 2013
De Europese Commissie heeft besloten tot de publicatie van het 4e spoorpakket. Dit pakket heeft als doel om de concurrentiepositie van het openbaar vervoer per spoor in Europa te verbeteren. Daarvoor worden er voorstellen gepresenteerd voor 3 pijlers: opening van de nationale personenvervoermarkt, governance van de infrastructuurbeheerder en technische voorstellen voor wijziging van de taken en de besturing van het Spoorweg Agentschap ERA, samen met daarbij horende aanpassingen van de veiligheidsrichtlijn en interoperabiliteitsrichtlijn.

15 december 2012
De TSI-Exploitatie voor zowel het hoge snelheidsnetwerk als het conventionele netwerk zijn samengevoegd tot één TSI. Deze TSI is al op 14.11.2012 vastgesteld in de Transportraad, maar pas op 15.12.2012 gepubliceerd in het Official Journal onder nummer 2012/757. In deze TSI is tevens een wijziging van de specificaties van het voertuig register opgenomen zoals dat is vastgesteld in 2007/756. Deze TSI-OPE gaat pas over een jaar in op 01.01.2014!

14 december 2012
Na een maandje wachten is vandaag eindelijk de recast van het 1e spoorpakket gepubliceerd onder nummer 2012/34. Deze richtlijn heeft de naam gekregen: Richtlijn tot instelling van één Europese spoorwegruimte. Met deze richtlijn wordt een groot aantal bestaande richtlijnen ingetrokken of gewijzigd. Ingetrokken worden onder andere de richtlijnen 91/440, 95/18 en 2001/14.

17 november 2012
In het Official Journal van 17 november 2012 zijn twee Gemeenschappelijke Veiligheidsmethoden (CSM) gepubliceerd. Verordening 1077/2012 over het toezicht door de nationale veiligheidsinstanties (NSA) op bedrijven na afgifte van een veiligheidscertificaat of veiligheidsvergunning. 
Een tweede Verordening die is gepubliceerd is Verordening 1078/2012 over de controle die moet worden uitgevoerd door met onderhoud belaste entiteiten alsmede door spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders in het bezit van een veiligheidscertificaat of veiligheidsvergunning.

10 november 2012
De recent gepubliceerde TSI-Command en Control is op 06.11.2012 al weer aangepast voor de baseline 3 specificaties nr. 2012/696/EU. Deze wijziging borgt de compatibiliteit tussen baseline 2 en 3. De wijziging is gepubliceerd in L311 van 10 november 2012

26 oktober 2012
Vandaag is een hernieuwde geconsolideerde versie van het Verdrag van Lissabon gepubliceerd in het Official Journal nr. C326

14 aug 2012
De Commissie besluiten 2012/462, 2012/463 en 2012/464 van 23.07.2012 zijn vandaag gepubliceerd. Met deze zogenaamde omnibus documenten zijn een groot aantal TSI's aangepast. Voor iedere aanpassing is er een aparte bijlage waarin de wijzigingen zijn aangegeven.
2012/462 wijzigt de reeds vervallen TSI's 2002/731 (HS-TSI-CCS), 2002/732 (HS-TSI-INS), 2002/733 (HS-TSI-ENE), 2002/735 (HS-TSI-RST) en 2006/66 (TSI-NOI)
2012/463 wijzigt de reeds vervallen TSI's 2006/679 (CR-TSI-CCS) en 2008/860: bijl A van CR-TSI-CCS
2012/464 wijzigt de geldende TSI's 2006/861 (TSI-WAG), 2008/163 (TSI-SRT), 2008/164 (TSI-PRM), 2008/217 (HS-TSI-INS), 2008/231 (HS-TSI-OPE),2008/232 (HS-TSI-RST), 2008/284 (HS-TSI-ENE), 2011/229 (CR-TSI-NOI) en 2011/274 (CR-TSI-ENE)

21 juli 2012
Bijlage III van de TSI-TAP is aangepast via Verordening 665/2012. Deze bijlage is een verwijzingstabel naar technische bijlagen die elders op de site staan en door ERA zijn gepubliceerd. De wijziging houdt in dat er van een aantal bijlagen (B1, B4 en B7) nieuwe versies v1.1.1 zijn verschenen, tov draft versies of v1.1.0.

10 juli 2012
ERA heeft nog een concept TSI's voor consultatie neergelegd bij de sociale partners en vertegenwoordigers van het reizigersvervoer en het goederenvervoer per spoor. Het betreft een nieuw concepten voor de TSI-Infrastructuur. (Alleen Engelstalige tekst beschikbaar). Voor alle duidelijkheid, het zijn concepten van ERA. Deze documenten worden pas wettelijk verplicht als ze zijn omgezet in een Commissie Besluit

3 juli 2012
Op 3 juli is het Europees Parlement akkoord gegaan met de tekst van de recast van het 1e spoorpakket.  Omdat het Coreper al akkoord was gegaan is daarmee is discussie tussen Raad en Parlement beëindigd en start er geen conciliatie (3e lezing) procedure. Na nog een formele goedkeuring door de Raad zal publicatie van de herziene richtlijn (ter vervanging van richtlijn 2001/14/EG) in het Official Journal plaatsvinden. (NB: doc van 150 blz!)

28 juni 2012
ERA heeft twee concept TSI's voor consultatie neergelegd bij de sociale partners en vertegenwoordigers van het reizigersvervoer en het goederenvervoer per spoor. Het betreft nieuwe concepten voor de TSI-tunnelveiligheid en de TSI-Energievoorziening. (Alleen Engelstalige tekst beschikbaar). Voor alle duidelijkheid, het zijn concepten van ERA. Deze documenten worden pas wettelijk verplicht als ze zijn omgezet in een Commissie Besluit

15 juni 2012
ERA heeft op haar website 3 guides gepubliceerd die betrekking hebben op de accreditatie van de ECM (Entity in Charge of Maintenance). Deze documenten bevatten de richtlijn specifieke accreditatieschema's. Met deze schema's kunnen de nationale accreditatieraden de accreditatie uitvoeren voor goederenwagons en werkplaatsen.

6 juni 2012
ERA heeft een nieuwe versie van de Guide voor Common Safety Indicators gepubliceerd. In deze Guide staan welke gegevens bij welke indicator in ogenschouw genomen moeten worden.Alle guides voor veiligheid (CSM, SMS, NIB) die ERA beschikbaar stelt staan op de veiligheidspagina van deze site.

30 mei 2012
Onlangs zijn er diverse interessante documenten gepubliceerd, zowel in het Official Journal van de Europese Unie als op de ERA website. Er is in het OJ een overzicht gepubliceerd van de normen die van toepassing zijn bij accreditatie en bij conformiteitsbeoordeling 2012/C149/01. Op de website van ERA staan een Guide voor de oprichting van nationale onderzoeksraden (NIB's) en het TSI-TAF masterplan. Tot slot is er een rectificatie van de Nederlandse vertaling van de eisen aan examinatoren en opleidingscentra beschikbaar gekomen via een notificatie van de Europese Commissie aan de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Europese Unie.

7 mei 2012
De afgelopen maand zijn er in het Official Journal van de Europese Commissie diverse documenten gepubliceerd.
Het betreft:

  • De wijziging van de bijlagen I, II en III van de Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68/EC, waarbij Lidstaten binnen de contouren van deze bijlage beslissingen mogen nemen over afwijkingen. Publicatie in 2012/188/EU van 4 april 2012

  • De publicatie van het gemeenschappelijk standpunt van Raad van Ministers en Europees Parlement over de recast van het 1e spoorpakket. Dit document is de basis van de 2e lezing om de verschillen tussen de mening van de Raad en Parlement op te lossen. Dit proces is al 2 maanden gaande.

  • De wijziging van de TSI-TAF 328/2012/EU. De belangrijkste wijziging is om deze TSI in lijn te brengen met de TSI-TAP.

  • De publicatie van de 2e set Common Safety Targets 2012/226/EU, dit vervanging van de 1e set welke is vastgelegd in 2010/409.

20 maart 2012
Het Comité dat is ingesteld bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling van 20 december 2011 betreffende de opneming in bijlage 1 van een nieuw hoofdstuk 19 over kabelbaaninstallaties en de actualisering van de verwijzingen naar wetgeving in bijlage 1 2012/162/EU. De aanhangsels bij dit Besluit gaan niet alleen over de richtlijn kabelbaaninstallaties, maar ook over de machine richtlijn en liftenrichtlijn.

9 maart 2012
In het Official Journal van vandaag is een rectificatie verschenen van de Nederlandse versie van het model bevoegdheidsbewijs. De storende fout die op het model stond in Verordening 36/2010 is hiermee verholpen. De titel in de 3e kolom "AANVULLEND" is vervangen door "AANVULLEND BEVOEGDHEIDSBEWIJS". Tevens zijn de vermelding van namen in overeenstemming gebracht met de andere taalversies.Ondanks deze rectificatie is het model nog steeds niet gelijk aan de Engelstalige versie. Ter toelichting: op voorzijde ontbreekt bij punt 5 taalkennis de "kop" toelichting.

1 maart 2012
Vandaag eens een melding van nationale regelgeving. In de Staatscourant is een aangepast tarievenbesluit gepubliceerd. Er is een artikel 11a ingevoegd. In dit nieuwe artikel is het tarief voor een machinistenvergunning vastgesteld op € 100,--. Voor een duplicaat geldt een tarief van € 41,--

23 februari 2012
Bijna een maand na besluitvorming door de Europese Commissie is op 23.02.2012 een volledig herziene TSI Command & Control 2012/88/EU gepubliceerd. Deze TSI vervangt zowel de TSI-CCS voor het conventionele spoorvervoer 2006/679/EG als de TSI-CCS voor het hoge snelheidsvervoer 2006/860/EG. Deze TSI treedt 6 maanden na publicatie in werking (23.08.2012). Deze TSI's legt verdere beperkingen op aan de klasse B systemen.

 

29 november 2011
Na een lang proces van advies van de ERA en herstructurering van de voorstellen door de Europese Commissie zijn twee documenten gepubliceerd. Het betreft een Commissie Besluit over de criteria voor de erkenning van opleidingscentra en examinatoren 2011/765/EU voor treinbestuurders (machinisten). Gelijktijdig is ook een Aanbeveling van de Europese Commissie gepubliceerd 2011/766/EU met eveneens een aantal criteria op het terrein van procedures, welke minder verplichtend zijn dan de criteria in het Commissie Besluit.

04 oktober 2011
Zaterdag 8 oktober is het Besluit van de Commissie 2011/665/EU gepubliceerd.Dit besluit stelt de specificatie vast voor het Europees register van goedgekeurde voertuigtypen als bedoeld in artikel 34 van Richtlijn 2008/57/EG.

01 oktober 2011
De specificaties voor het infrastructuur register zijn vandaag gepubliceerd. Deze publicatie is een invulling van de vereisten vastgelegd in artikel 35 van  de interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57. Binnen 3 jaar na deze publicatie moeten de nationale infrastructuurregisters aan deze specificaties voldoen.

21 september 2011
De Europese Commissie heeft de procedure gepubliceerd waarmee aangetoond kan worden in welke mate bestaande spoorlijnen voldoen aan de fundamentele parameters van de technische specificaties inzake interoperabiliteit. Deze procedure is van belang als TSI-conforme voertuigen van die infrastructuur gebruik willen maken.Deze procedure die is gepubliceerd als een Aanbeveling van de Europese Commissie, is een invulling van paragraaf 7.4.3 van de TSI-INS.

9 september 2011
ERA heeft op haar website de aanbeveling aan Europese Commissie gepubliceerd om een aantal onvolkomenheden in TSI's te herstellen en om een aantal aansluitingen bij andere documenten te verbeteren. Deze aanbeveling is vergezeld van een toelichtend rapport. ERA heeft alleen de engelstalige versie gepubliceerd.

6 september 2011
ERA heeft op haar website de aanbeveling aan de Europese Commissie gepubliceerd om de beide TSI's Exploitatie en Verkeersmanagement (Conventioneel vervoer 2011/314/EU en hogesnelheidsvervoer 2008/231/EC) samen te voegen tot één TSI. Tevens wordt de geografische scope uitgebreid en worden de details van het Nationaal Voertuigregister overgeheveld naar de NVR beslissing (2007/756/EC). De aanbeveling gaat gepaard met 2 bijlagen, de samengevoegde TSI en de wijziging van de NVR-beslissing. Ook het rapport van ERA en de standpunten van CER, EIM en OTIF zijn beschikbaar op het tabblad concept documenten.
Deze ERA aanbeveling zal via de commitologie procedure worden omgezet in nieuwe Commissie besluiten over de TSI-OPE en het NVR, welke naar verwachting -al dan niet in aangepaste vorm-  in de loop van 2012/2013 van kracht zullen worden.

26 augustus 2011
Op 28 april publiceerde de ERA op haar website de Application Guide. Vandaag zijn daarvoor 5 extra bijlagen gepubliceerd voor de TSI's Conventional Rail: CR-ENE (Energy), CR-INF (Infrastructure), CR-LOC&PAS (Locomotives and Passenger Rolling Stock), CR-NOI (Noise) en CR-OPE (Operations & Traffic Management). In het linker menu op de webpagina voor interoperabiliteit staat een link naar deze documenten. De documenten zijn alleen in de Engelse taal beschikbaar.

8 augustus 2011
Op basis van de verplichting in de interoperabiliteitsrichtlijn 08/57 (art 27.4) hebben inmiddels 23 lidstaten, waaronder Nederland het Nationale Reference Document aan het Europees Spoorwegagentschap gezonden. Deze NRD hebben een format zoals voorgeschreven in Commissie Beschikking 2009/965. Het Nederlandse Reference Document is via ERA beschikbaar, maar ook rechtstreeks op de Saferail website. ERA heeft alle 23 NRD's beschikbaar gesteld op haar website
.  

20 juli 2011
Ten behoeve van de uitvoering van de interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57/EC heeft de Europese Commissie een opdracht gegeven aan de normalisatie instellingen CEN, CENELEC en ETSI om normen op te stellen. Vandaag heeft de Europese Commissie een lijst 2011/C214/02 gepubliceerd met titels en referentienummers van beschikbare normen. De normen zelf zijn te koop of in te zien bij de nationale normalisatie-instellingen. Voor Nederland kan dat bij NEN in Delft. Deze publicatie van de lijst vervangt eerdere publicaties voor de hogesnelheidsrichtlijn 96/48/EC en de conventionele richtlijn 2001/16/EC
.

23 juni 2011
In Bern heeft de Europese Unie de overeenkomst met OTIF (Intergouvernementele Organisatie voor spoorwegen) ondertekend  en deze overeenkomst is op 1 juli 2011 in werking getreden, overeenkomstig artikel 9 van de overeenkomst

31 mei 2011
Zoals al aangekondigd is ook de TSI Exploitatie en verkeersleiding, kortweg TSI-OPE integraal vervangen door een nieuwe versie. Publicatie onder nummer 2011/314/EU van 12.05.2011. Deze TSI vervangt 2006/920 met ingang van 1 januari 2012.

26 mei 2011
Vandaag is de TSI voor Locomotieven en Reizigerstreinen gepubliceerd (TSI-L&P), onder nummer 2011/291/EU Met deze publicatie is het complete bouwwerk van TSI's nu beschikbaar. Er zijn nog diverse wijzigingen van bestaande TSI's in voorbereiding. Op korte termijn is nog een integrale herziening van de TSI-Operations (besluitvorming afgerond) te verwachten en op langere termijn de TSI-Wagons en de TSI-Noise (beiden nog in voorbereiding bij ERA).

19 mei 2011
ERA heeft op haar website de aanbeveling ERA/REC/04-2011/INT gepubliceerd. Dit betreft een aanbeveling voor de specificaties voor de inrichting van infrastructuurregisters. De aanbeveling bestaat uit diverse documenten. De aanbeveling zelf, met 3 bijlagen, 2 begeleidende rapporten en een impact assessment report. Zie de pagina met concept documenten van deze site. LINK

14 mei 2011
Vandaag wederom twee nog ontbrekende TSI's gepubliceerd. Het betreft de TSI Energievoorziening 2011/274/EU van 26.04.2011 en de TSI Infrastructuur 2011/275/EU, ook van 26.04.2011.

12 mei 2011
De volgende van nog te besluiten TSI's is gepubliceerd. In dit geval de TSI-TAP. De Verordening van 05.05.2011 is onder nummer 454/2011/EU op 12.05.2011 gepubliceerd

11 mei 2011
Vaststelling van de Verordening voor de gecertificeerde bedrijven voor onderhoud Goederen wagens (ECM = Entity in Charge of Maintenance) nummer 445/2011/EU. Tevens wijziging van Verordening 653/2007 inzake veiligheidscertificering.

5 mei 2011
Na een eerste concept in januari 2011 en een daarop volgende consultatie onder betrokken partijen heeft de Europese Commissie een final draft gepubliceerd van het Handboek voor de inrichting van Goederen corridors (Rail Freight Corridors). Dit Handboek behoort bij de de Verordening 913/2010/EU.Het Handboek is alleen in de Engelse taal beschikbaar.

13 april 2011
De eerste van de zes nog te publiceren TSI's is vandaag gepubliceerd. Het gaat om een beperkte aanpassing van de TSI-Noise 2011/229/EU van 04.04.2011 die een "soepelere" wijze van meten accepteert. Er mag nu op ieder spoor worden gemeten, in plaats van op een daarvoor speciaal geprepareerde spoorbaan. ERA werkt ook nog aan een integrale herziening van de TSI-NOI. Ondanks dat het een beperkte aanpassing is, is de gehele TSI-tekst aangepast en is de TSI-NOI uit 2006 (2006/66/EG) vervangen.

8 april 2011
Vandaag is in het Official Journal het document DV29 gepubliceerd als 2011/217/EU van 29.03.2011. Het is een aanbeveling aan de lidstaten voor de vergunningverlening bij de indienststelling van subsystemen van structurele aard en bij voertuigen.
Op de ERA website zijn ook een aantal belangrijke documenten gepubliceerd: een guide voor ongevalonderzoek en 6 documenten in verband met veiligheidsmanagement. De documenten voor veiligheidsmanagement omvatten een guide voor NSA's om de aanvragen voor veiligheidsvergunningen en veiligheidscertificaten te kunnen beoordelen. Voor de bedrijven is er een set documenten voor het ontwerp en de implementatie van veiligheidsmanagement systemen. Deze documenten zijn te vinden op een aparte SMS tabel in het linker menu van de veiligheidspagina.

10 maart 2011
Het referentiedocument zoals vastgelegd in art 27.4 van de interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57/EU is gepubliceerd onder nummer 2011/155/EU. Een besluit van 09.03.2011. Dit Besluit was in de comitologie procedure bekend onder de naam DV36EN03. Let op: Dit Commissie Besluit geeft het Agentschap ERA de ruimte om de ABC-lijst te publiceren op haar website en periodiek te herzien.

2 maart 2011
Vandaag zijn 2 documenten gepubliceerd
Het model voor een verklaring van conformiteit voor een type voertuig Verordening 201/11/EU van 1 maart 2011
Een wijziging van de bijlagen II, V en VI van de interoperabiliteitsrichtlijn 08/57/EG. Deze wijziging is verwoord in Commissie Richtlijn 2011/18/EU van 1 maart 2011

28 februari 2011
Vandaag 28.02.2011 is in het OJ L55 een nieuw comitologiebesluit gepubliceerd ondernummer  182/2011/EU. Deze Verordening staat op blz 13 van dit OJ. Bij deze Verordening horen verklaringen van Parlement, Raad en Commissie. Deze staan op blz 19  annex
Deze Verordening is een invulling van art 291 van het VWEU (Verdrag van Lissabon), de uitvoeringshandelingen. Deze Verordening vervangt het comitologiebesluit 99/468/EG, muv art 5bis inzake scrunity procedures.
Art 290 inzake delegatie is (nog) niet op deze wijze ingevuld, hiervoor is een intentieverklaring in voorbereiding

17 februari 2011
De bijlage bij het voertuigregister is aangepast De oorspronkelijke besluit is 2007/756. Nu gewijzigd bij besluit 2011/107/EU

 

10 en 11 december 2010
Op 9 en 10 december zijn Verordeningen vastgesteld die de methoden vastleggen voor respectievelijk de beoordeling van de conformiteit ten behoeve van een veiligheidscertificaat en de veiligheidsvergunning. Deze documenten waren bekend onder 04/49-DV29 en DV30 en zijn nu gepubliceerd als de Verordeningen 1158/2010/EU voor het certificaat en 1169/2010/EU voor de vergunning.

4 december 2010
Op 9 november 2010 is een besluit vastgesteld voor de modules die van toepassing zijn op de TSI's die na 1 januari 2010 worden vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd op 4 december 2010 onder nummer 2010/713/EU.

20 oktober 2010
Na een kleine twee jaar discussie in de Raad en het Europees Parlement is de discussie afgerond en is de Verordening voor de goederenvervoernetwerken gepubliceerd. Verordening 913/2010/EU van 22 september regelt de zogenaamde governance structuur voor de corridors. Omdat het een Verordening is heeft deze rechtstreekse werking voor alle partijen en gaat 20 dagen na publicatie in werking (9 november 2010). Op dat moment gaat de termijn lopen waarop de Lidstaten en Infrastructuurbeheerders een corridor ingericht moeten hebben. Dit is voor Nederland van toepassing op de corridors naar Genua en naar Lyon. Voor deze corridors geldt een termijn van 3 jaar waarbinnen de governance structuur operationeel moet zijn. Voor de corridor naar Warschau geldt een termijn van 5 jaar.

17 september 2010
De Europese Commissie heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een voorstel om de richtlijnen uit het 1e spoorpakket te wijzigen. Het betreft de richtlijnen 2001/12/EG, 2001/13/EG en 2001/14/EG. Het Commissie voorstel is vandaag gepubliceerd en zal een zogenaamde co-decisie procedure gaan doorlopen totdat er over ongeveer twee jaar herzieningen van deze richtlijnen worden vastgesteld en de lidstaten hun nationale wetgeving daarop moeten aanpassen.

3 september 2010
De bijlagen bij de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68/EC zijn gewijzigd. In de bijlagen ADR, RID en ADN wordt de tekst "overeenkomstige partij" gewijzigd in "lidstaat".Voor deze wijziging is op 03.09.2010 een richtlijn gepubliceerd 2010/61/EU van 02.09.2010.

12 augustus 2010
Er heeft een tekstaanpassing van de Nederlandse tekst van richtlijn 2009/149 plaatsgevonden. Deze rectificatie wijzigt de tekst van bijlage 1 van de veiligheidsrichtlijn. De wijziging is dat in dit document de tekst "ernstige ongevallen" is gewijzigd in "significante ongevallen".

5 augustus 2010
In het Publicatieblad is een zogenaamde recast verschenen van de TEN-netwerken 1996/1692. De reden is zo vermeld het document dat er veel wijzigingen zijn. Het nieuwe document is 2010/661/EU. Hoofdstuk 3 bevat de kaartjes spoorwegen. Er is een nieuw document verschenen waaraan kaartjes zijn toegevoegd voor de nieuwe Lidstaten. De bestaande kaartjes zijn niet aangepast en daarom zijn Nederlandse spoorlijnen (nog) niet correct zijn weergegeven. De herziening van de TEN-Verordening is nog gaande. Ten opzichte van dit document 2010/661 zijn HSL-Zuid en Betuweroute niet meer in ontwerp, maar in gebruik. Zuiderzeelijn en HSL-Oost komen niet meer in de rijksplannen voor. NB: downloaden van het bestand gaat traag, want het is door de vele kaartjes 75Mb groot. NL-spoorwegnet staat op blz 59, kaartje 3.16

19 juli 2010
De Europese Commissie heeft een Besluit genomen over de Gemeenschappelijke Veiligheidsdoelen [Ook wel Common Safety Targets genaamd]. De NL-versie van het Besluit is beschikbaar. Publicatie in het OJ heeft 22 juli 2010 plaatsgevonden.CST_Besluit.

15 juni 2010
Zoals op 4 mei gemeld wordt er gewerkt aan een Verordening voor concurrerend goederenvervoer per spoor. Inmiddels hebben zowel het Coreper van de Raad van Ministers als het Europees Parlement een akkoord bereikt. Hoewel de tekst nog niet formeel is gepubliceerd is deze beschikbaar als voorlopig document.
Deze Verordening 913/2010/EU is op 20 oktober 2010 gepubliceerd in het Official Journal L 276/22

4 mei 2010
Op 22 februari is een Gemeenschappelijk Standpunt vastgesteld voor de Verordening voor het concurrerend spoorvervoer via netwerken. Dit standpunt is pas 4 mei gepubliceerd in OJ 114, C-zijde, blz 1. Het is document 2010/02/EU. Inmiddels is de triloog tussen Raad, Europese Commissie en Europees Parlement in volle gang. De tekst zoals verwoord in het Gemeenschappelijk Standpunt zal op een aantal punten wijzigen: delegatie aan Europese Commissie, taken en bevoegdheden One-Stop-Shop, aanwijzing extra corridors. Op 4 mei heeft werkgroep TRAN van het EP gestemd over de ruim 160 ingediende amendementen op dit Gemeenschappelijk Standpunt. De relatie met Europese richtlijn 2001/14 staat onder druk van het Parlement, vanwege de daarin geregelde bevoegdheid van de Infrastructuurbeheerders voor de capaciteitstoewijzing.

26 april en 28 april 2010
Er zijn twee ontheffingen gepubliceerd van de TSI-Noise 2006/861/EG voor Luxemburg 2010/234/EU en Frankrijk 2010/245/EU voor LOHR wagens types NA en AFA.

16 april 2010
De overzichten met verplichte standaarden voor de TSI's zijn vandaag gepubliceerd 2010/C97-02 voor de hogesnelheids TSI's en 2010/C97-03 voor de conventionele TSI's.

30 maart 2010
Vandaag is er een wijziging van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd, waarmee Lidstaten nationale uitzonderingen kunnen toestaan.
Tevens is vandaag een geconsolideerde versie van het Verdrag van Lissabon gepubliceerd in C83.

10 februari 2010
Vandaag zijn er twee interoperabiliteitsbesluiten gepubliceerd. De eerste is een Beschikking tot een volgende wijziging van annex A van de TSI-CCS. Deze is gepubliceerd onder nummer 2010/79/EG.
Het tweede is een rectificatie van de Nederlandse tekst van het kaartje van corridor C in het ERTMS implementatieplan

19 januari 2010
Het model voor het machinisten rijbewijs en bevoegdheidsbewijs is gepubliceerd als document 36/2010/EG.

13 januari 2010
De basis parameters voor de registers voor machinisten vergunningen en bevoegdheidsbewijzen zijn gepubliceerd. Het besluit van 29 oktober 2010 is nu pas gepubliceerd als 17/2010/EG. Dit besluit is het startpunt van het tijdschema zoals dat is verwoord in de richtlijn certificering machinsten 2007/59/EG.

 

22 december 2009
Het reference document voor art 27.4 van de interoperabiliteitsrichtlijn 2007/57 is gepubliceerd als document 2009/965/EG

16 december 2009
Er is een Raadsbesluit gepubliceerd (met het Protocol als bijlage) waarbij de voorzitter van de Raad de personen aanwijst die het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel namens de Gemeenschap ondertekenen. Raadsbesluit 2009/940/EC.

28 november 2009
Vandaag is richtlijn 09/149/EG van 27 november 2009 gepubliceerd ter wijziging van bijlage 1 van de veiligheidsrichtlijn 04/49/EG. Hiermee zijn de gewijzigde CSI Gemeenschappelijke Veiligheids Indicatoren vastgesteld en de gemeenschappelijke methode voor het berekenen van kosten van ongevallen

29 oktober 2009
De Europese Commissie heeft aan de lidstaten het besluit van 29 oktober genotificeerd over de eisen te stellen aan de registers voor de machinistenvergunning en de bevoegdheidsbewijzen. Het besluit is pas op 13 januari 2010 10/17/EC gepubliceerd in het Official Journal L008/17.

17 oktober 2009
Voor het eerst sinds lange tijd is er weer nieuws te melden. De besluiten van het RIS-comité van juni zullen na de toetsing door Raad en Parlement in het Official Journal worden gepubliceerd. Vandaag het eerste besluit, de aanpassing van bijlage VII van de interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57/EC. De gewijzigde bijlage is gepubliceerd als wijzigingsrichtlijn 2009/131/EC van 16.10.2009 in L 273/12 van 17.10.2009

22 juli 2009
De volgende herziening van de TSI voor Command and Control i.v.m. het Europees implementatieplan ERTMS is gepubliceerd in het Official Journal L194/60 van 25.07.2009. Beschikking 2009/561/EC

11 juni 2009
De Transportraad heeft een akkoord bereikt over de Verordening voor de goederen corridors [Freight Oriented Network]. Met dit politiek akkoord kan in tweede lezing de discussie met het Europees Parlement worden gevoerd. Aangezien het EP eerst zijn eigen organisatie moet inrichten na de Europese verkiezingen, zal deze discussie pas na het zomer reces van 2009 starten.

5 juni 2009
Publicatie van de Commissie Beschikking waarbij een methode werd vastgesteld om veiligheidsdoelen te beoordelen (Common Safety Method for Common Safety Targets and National Reference Values). Publicatie op 13.06.09 in L150/11

21 mei 2009
De geconsolideerde versie van de ERA-Verordening is nu ook gepubliceerd op EUR-LEX. Deze tekst is een samenvoeging van het oorspronkelijke Verordening 881/2004/EC met de wijzigingen van 1335/2008/EC.

29 april 2009
De gemeenschappelijke methode CSM (Common Safety Methods) voor risico-evaluatie is gepubliceerd Besluit 2009/352 in publicatieblad L108/4

7 april 2009
De geconsolideerde versie van de veiligheidsrichtlijn is gepubliceerd op EUR-LEX. Geconsolideerde versie wil zeggen een geïntegreerde tekst van richtlijn 04/49 samen met de wijzigingen van 08/110.

14 februari 2009
Het RIS comité heeft EC geadviseerd dat de gewijzigde bijlagen van de TSIs OPE en WAG door ERA mogen worden gepubliceerd. Dit EC besluit  2009/107/EC is gepubliceerd op 14.02.2009 in L45

23 december 2008
31 december 2008

De herziening van de spoorwegveiligheidsrichtlijn 08/110/EC en ERA verordening 1335/08/EC zijn gepubliceerd in respectievelijk L345/62 en L354/51

26 november 2008
Het RIS-comité (de nieuwe naam voor A21-comité) heeft ingestemd met de CSM (Common Safety Methods), zoals gedefinieerd in art 6 van de spoorweg veiligheidsrichtlijn. 
Tevens is het comité accoord gegaan met een berekeningsmethode voor CST (Common Safety Targets) en de assessment methodes daarvan. Deze werkdocumenten DV19EN03 voor CSM en DV20EN02 voor CST zullen worden omgezet in Commissie Besluiten en worden gepubliceerd in het Official Journal. Voor CSM zie nieuws op 29 april 2009 en voor CST op 5 juni 2009.

 

30 september 2008
De herziene richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen is gepubliceerd onder nummer 08/68/EC

13 augustus 2008
Publicatie van een herziening van het module besluit 08/768/EC en de accreditatie voorwaarden 08/765/EC

18 juli 2008
Vandaag is de nieuwe interoperabiliteitsrichtlijn 08/57/EC gepubliceerd. Deze richtlijn vervangt de beide bestaande interoperabiliteits richtlijnen voor hoge-snelheid (96/48/EC) en conventionele (01/16/EC) netwerken

27 juni 2008
Nieuwe Veiligheidsrichtlijn en Nieuwe Agentschaps-verordening
Tussen het Sloveens voorzitterschap van de Raad en de rapporteur van het Europees Parlement is overeenstemming bereikt over de aanpassingen van het Gemeenschappelijk standpunt van deze documenten. Er moet nog finale goedkeuring in Raad en Parlement plaatsvinden, maar de inhoudelijke discussie is nu afgerond. Bijgaand de link naar Engelstalige teksten.

24 mei 2008
De wijziging van bijlage A van de TSIs Command, Control & Signaling (CCS) is opnieuw gewijzigd, waarmee de specificaties van ETCS versie 2.3.0 zijn vastgelegd (geconsolideerd).

20 mei 2008
Het gemeenschappelijk standpunt voor aanpassing van de veiligheidsrichtlijn is gepubliceerd. Samen met het gemeenschappelijk standpunt over de Agentschapsverordening zal in tweede lezing de discussie met het Europees Parlement worden gevoerd.

14 mei 2008
Het gemeenschappelijk standpunt voor integratie van de diverse richtlijnen voor het vervoer gevaarlijke stoffen is vandaag gepubliceerd. De tweede lezing volgt nog Alle bestaande regelgeving voor vervoer gevaarlijke stoffen is op de website geplaatst

9 mei 2008
Op 27 december 2007 werd in Lissabon het Verdrag van de Unie getekend door alle regeringsleiders. Vandaag is de tekst van het verdrag gepubliceerd, ter vervanging van het verdrag van Rome van 25 maart 1957. Hiermee is een einde gekomen aan de discussie over de grondwet van de Unie. Lidstaten moeten het verdrag van Lissabon nog ratificeren.

15 april 2008
Het besluit van de Transportraad van november 2007 inzake het gemeenschappelijk standpunt over aanpassing van de Agentschapsverordening is gepubliceerd. In tweede lezing zal nu de discussie met het Europees Parlement worden gevoerd, samen met de aanpassing van de spoorweg veiligheidsrichtlijn.

14 april 2008
Vandaag is de laatste herziene TSI voor hoge snelheid, de TSI-Energie TSI-HS-ENE(2) gepubliceerd. Daarmee is voor nieuwe hogesnelheidslijnen weer een complete set TSIs beschikbaar. 

19 en 26 maart 2008
EC heeft voor het hoge snelheids netwerk de herziene TSI-Infrastructuur  gepubliceerd (19.03), de TSI Exploitatie (26.03) en de TSI Rollend materieel(26.03). <<zie bestanden>>

07 maart 2008
EC heeft de TSIs voor minder-validen en tunnel veiligheid gepubliceerd in het Official Journal <<zie documenten>>

29 februari 2008
Rob van der Burg heeft afscheid genomen van DGP. Kijk verder naar de foto's.

1 februari 2008
De Europese Commissie heeft de TSI-HS-OPE(2) eindelijk vastgesteld, na bijna twee jaar vertaalwerk.

 

27 december 2007
De Europese Commissie heeft weer TSIs vastgesteld. Het betreft de TSIs, deze zijn op 7 maart gepubliceerd in OJ L.064

3 december 2007
Vandaag heeft de Europese Commissie de richtlijnen uit het derde spoorpakket gepubliceerd
diplomering machinisten 07/59/EC
liberalisatie reizigersvervoer 07/58/EC
verordening reizigersrechten 1371/07/EC
Tegelijkertijd is ook de PSO-Verordening 1370/07/EC verschenen.

30 november 2007
De Transportraad heeft ingestemd met de voorstellen voor wijziging van de interoperabiliteitsrichtlijnen, de veiligheidsrichtlijn en de Verordening voor het spoorweg agentschap. Omdat het Europees Parlement ook akkoord gaat met de gewijzigde tekst voor de interoperabiliteitsrichtlijn, is voor die richtlijn een akkoord bereikt in 1e lezing. De veiligheidsrichtlijn en Agentschapsverordening gaan door naar een 2e lezing.

9 november 2007
De Europese Commissie heeft een besluit (2007/756/EC) genomen over de voertuigregistratie. Deze beslissing is gebaseerd op een advies van de ERA en via comitologie vastgesteld.
Dit besluit is gepubliceerd op 23.11.2007 in L305

19 juni 2007
In de trialoog tussen Europese Commissie, Raad van Ministers en Europees Parlement is onder Duits voorzitterschap overeenstemming bereikt over de laatste geschilpunten ten aanzien van het derde spoorpakket. Dit accoord moet binnenkort nog worden bevestigd door zowel het Parlement als de Raad. Hiermee zijn er weer 3 nieuwe richtlijnen op spoorweggebied gereed: diplomering treinpersoneel, reizigersrechten en liberalisatie van het personenvervoer.

14 juni 2007
De Europese Commissie heeft een beslissing genomen over het format voor het veiligheidscertificaat (besluit 2007/653/EC en gepubliceerd in L153 van 14.06.2007). Deze beslissing is gebaseerd op een advies van de ERA en via comitologie vastgesteld.

1 juni 2007
De Europese Commissie heeft eindelijk een besluit (2007/32/EG) genomen over de herziening van bijlage VI van de beide interoperabiliteitsrichtlijnen. Vanaf de datum van bekendmaking (02.06.2007 in L141) is het mogelijk dat ook de fabrikant keuringen kan aanvragen, welke gevolgd worden door een tussentijdse keuringsverklaring.

4 mei 2007
Het Duits voorzitterschap heeft een herzien document voor de geïntegreerde interoperabiliteitsrichtlijnen gepubliceerd aan de lidstaatvertegenwoordigers. Dit document geldt als vervanger van de voorstellen die EC eind december aan de lidstaten en het Parlement heeft gepresenteerd. Het document zal de komende weken in de Raadswerkgroep worden besproken.

30 april 2007
ERA heeft haar jaarverslag over 2006 gepubliceerd

6 maart 2007
EC heeft een besluit genomen over de herziening van bijlage A van de TSI Beheersing en Beveiliging. Deze gewijzigde bijlage A is met onmiddellijke ingang van kracht en van toepassing op zowel het HS als het conventionele netwerk

2 maart 2007
De vertaling van de resterende TSIs HS is aangeboden aan de lidstaat vertegenwoordigers voor correctie. Na opmerkingen door de lidstaten zal EC besluiten.

18 december 2006
De afgelopen dagen zijn er weer 3 TSIs gepubliceerd, te weten: voor het conventionele netwerk WAG(ons), OPE (exploitatie) en CCS (beveiliging) voor het hogesnelheids netwerk.
<<link naar deze documenten>>

13 december 2006
EC heeft nieuwe voorstellen gelanceerd om de cross acceptance van locomotieven te regelen. De voorstellen omvatten tevens een integratie van beide interoperabiliteits richtlijnen én een wijziging van de veiligheidsrichtlijn + ERA verordening.
In de documenten database zijn de documenten te vinden
<<link naar deze documenten>>

 

18 december 2006
De afgelopen dagen zijn er weer 3 TSIs gepubliceerd, te weten: voor het conventionele netwerk WAG(ons), OPE (exploitatie) en CCS (beveiliging) voor het hogesnelheids netwerk.

13 december 2006
EC heeft nieuwe voorstellen gelanceerd om de cross acceptance van locomotieven te regelen. De voorstellen omvatten tevens een integratie van beide interoperabiliteits richtlijnen én een wijziging van de veiligheidsrichtlijn + ERA verordening.
In de documenten database zijn de documenten te vinden
<<link naar documenten>>

28 november 2006
De gemeenschappelijke standpunten van 3 richtlijnen van het 3e spoorpakket zijn gepubliceerd in Official Journal C289E van 28.11.2006

7 november 2006
De EC heeft een besluit genomen over de TSI-HS-CCS(2), de eerste herziene TSI voor het hogesnelheids netwerk

17 oktober 2006
Het Bestuur van het Agentschap heeft een besluit genomen over het werkprogramma 2007. In de documenten database is het werkplan te vinden.

16 oktober 2006
Eindelijk publicatie van de TSI-CR-CCS, welke al op 28 maart 2006 was besloten en 28 september van kracht is geworden.

25 september 2006
Het secretariaat van het Artikel 21 Comité heeft bekend gemaakt dat alle besluiten van de juni vergadering nu beschikbaar zijn op de CIRCA-site. Op de site SAFERAIL zijn de concept TSIs conventioneel spoor SRT, OPE en PRM nu ook te vinden, evenals alle concepten van de herziene TSIs hoge snelheid. De Europese Commissie werkt aan vertaling, besluitvorming en publicatie. Eind 2006, begin 2007 moet dit zijn beslag krijgen.

11 augustus 2006
De Europese Commissie heeft eindelijk weer 2 TSI's vastgesteld. Op 28 juli is de TSI-CR-WAG en op 11 augustus de TSI-CR-OPE vast gesteld. Publicatie in het Officiële publicatieblad zal nog even duren. De vastgestelde en aan de lidstaten genotificeerde documenten staan in de interoperabiliteits database van deze site.

21 juni 2006
Het uitvoeringscomité van lidstaten, het artikel-21-comité heeft ingestemd met een groot aantal documenten, waaronder de herziening van 5 TSIs voor HS en 2 nieuwe TSIs voor tunnelveiligheid en personen met gereduceerde mobiliteit. Daarnaast werd een opdracht aan de ERA voor CSM goedgekeurd en ingestemd met geharmoniseerde formulieren voor het veiligheids- certificaat

22 mei 2006
De EC heeft ten behoeve van de besluitvorming in het art.21 comité een groot aantal TSI's ter beschikking gesteld aan de lidstaten. Het betreft de TSI's voor tunnelveiligheid en personen met gereduceerde mobiliteit, alsmede 5 herziene hoge snelheids TSI's. Deze documenten vindt u bij Interoperabiliteit. onder het kopje: revised HSL-TSI's.

28 maart 2006
De Europese Commissie heeft een besluit genomen over de TSI-CR-CCS. In deze TSI voor het conventionele netwerk zijn de ETCS specificaties opgenomen. (SRS 2.2.2c + subset 108). Deze TSI zal in juni 2006 worden gepubliceerd in het Official Journal van EU.

23 december 2005
De Europese Commissie heeft de eerste TSIs behorend bij het conventionele spoorverkeer vastgesteld. Het betreft de TSIs geluid en telematica goederen.
TSI-CR-TAF is gepubilceerd op 18.01.06 in publicatieblad L13 en TSI-CR-NOI gepubliceerd op 08.02.2006 in publicatieblad L37.

8 december 2005
Het Bestuur van het Agentschap heeft de begroting en het werkprogramma, onder voorbehoud van instemming door de Europese Commissie vastgesteld.

5 december 2005
Tijdens de Transportraad van 5 december is door de lidstaten ingestemd met het 3e spoorpakket. Daarmee is de eerste lezing van de richtlijnen afgerond. Bij de besluitvorming is aandacht gegeven aan het standpunt van het Europees Parlement. Niet alle voorstellen van het Europees Parlement zijn overgenomen. In tweede lezing zullen onder Oostenrijks voorzitterschap de verschillen aan de orde komen.

28 september 2005
Tijdens de stemmingen in het Europees Parlement zijn de drie resterende voorstellen aangenomen. Dit zijn de voorstellen voor liberalisatie van het spoorvervoer, invoering van een rijbewijs voor machinisten en reizigersrechten

27 januari 2005
Tijdens de behandeling van de Kadernota Railveiligheid in de 2e Kamer, zijn er opmerkingen gemaakt door kamerleden en vragen gesteld. Deze hebben echter niet geleid tot aanpassing van de nota. Daarmee is de Kadernota definitief geworden.

21 dec 2004
Het Bestuur van het spoorweg agentschap heeft het werkprogramma en budget voor 2005 vastgesteld.
Naast de Zweedse voorzitter Reino Lampinen is de Poolse vertegenwoordiger Wieladeck als plaatsvervangend voorzitter gekozen.

21 dec 2004
de recitals van de richtlijn machinisten diplomering zijn vastgesteld. Begin januari komt de integrale tekst beschikbaar.

17 dec 2004
De TSI voor goederenwagons TSI-CR-WAG is goedgekeurd door het artikel 21 comité. Dit was een uitgestelde beslissing van de vergadering van 23 november jl.

10 dec 2004
De Transportraad heeft onder leiding van de Nederlandse Minister Peijs de concept richtlijn voor diplomering van machinisten vastgesteld.
De 25 landen van de Europese Unie zijn het nu unaniem met elkaar eens. De pakketgedachte kan door deze unanimiteit los worden gelaten, tegen de wil van EC in. Het woord is nu aan het Europees Parlement. 

23 nov 2004
Het art 21 comité voor de interoperabiliteit heeft de volgende TSI's voor richtlijn 01/16/EC vastgesteld:
TSI-CR-NOI (Noise)
TSI-CR-CCS (Command and Control Systems)
TSI-CR-TAF (Telematic Application Freight)
De Europese Commissie zal nu de teksten laten vertalen en een besluit nemen. Na notificatie aan de lidstaten worden deze TSI na 6 maanden van kracht. EC zal de richtlijnen bij notificatie publiceren.